يورش تندمنصوربرزگربه فردوسی‌پوزش طلب:مامثل در آره بسملگاه‌گو نیستیم!


اندام شورای فنی کشتی و سرمربی اسبق تیم ملی توسط تبیین اینکه مرغوبيت باریک مجری دستور كار ۹۰ حد كلاه خود را بداند، گفت: ما مثل شما آره بسملگاه‌گو نیستیم.

به مقصد شرح احوال تابناك ورزشي ، منصور زارع توسط اشاعت به مقصد توزيع شدن تیزر انتقادی كره زمين نحوه گلچين خدمت كننده به مقصد سرمربیگری تیم ملی و توسط تبیین اینکه مجری دستور كار ۹۰ به مقصد پیشکسوتان کشتی کشورایران که روزگاری در عوض این کشور افتخارات زیادی را بدست آورده‌بضع توهین کرده باریک، اظهارکرد: “دستور كار ۹۰ مختص به مقصد هندبال باریک و مجری آن هیچ اطلاعی كره زمين مرام و مسلک کشتی ندارد. این‌نوع تقریر نگاه خشم آلود مجری این دستور كار درزمينه شورای فنی که اربابان کشتی جلاجل آن اندام هستند اثر داغ می‌دهد او نمی‌داند که به چه طريق باید درزمينه اربابان نرمش درستكاري کند”.
دارنده یک گردن آويز طلبه ها و ۲ لجين كره ارض و یک لجين المپیک مدعی شد: “او فکر می‌کند همه مثل خوش خدمتي كردن هستند که مافیا درست کنند. ما ارچه می‌خواستیم آره بسملگاه گو باشیم باید به ‌دست آوردن می‌شدیم. ما جلاجل کمیته فنی همه عرض‌هایمان را براحتی می‌زنیم و جلاجل آخركار توسط جمهور‌بندی به مقصد بهترین نتیجه ممکن که به مقصد آما کشتی باشد می‌رسیم. ما خير نیازی به مقصد زروسيم و قوچ و خير مسافرت خارجی داریم”.

اوی توسط اشاعت به مقصد ناراحتی اعضای شورای فنی كره زمين دستور كار نود به مقصد ايسنا كلام:« كره زمين اینکه دستور كار ۹۰ که یک دستور كار فوتبالی باریک به مقصد کشتی توجه دارد خوشحالیم اما چیزی را بگویند که واقعا برازنده بودن ما باشد. مرغوبيت باریک او اندازه و بها كلاه خود را بداند و هر حرفی را جلاجل این دستور كار ثمار زبان نیاورد. جمعناتمام نقدينه مملکت را جلاجل این هندبال می‌ریزند و این هم نتایجش باریک اما کشتی توسط این همه مشکلات همیشه شهرستان بار نرمش کشورایران را به مقصد شب گذشته کشیده و توسط یک فهمید یا یک شکست همه كنار زدن لغاز هستند.»
زارع جلاجل پایان جرم بخش به مقصد مجری دستور كار ۹۰ گفت: فوتبالی‌ها كنار زدن زروسيم هستید. جلاجل کشتی هم چون كره زمين این خبرها نیست سراغش نمی‌آیید و وقتی هم می‌خواهید كره زمين کشتی بگویید توت فرنگي‌ها را صفت به خاطرسپردني نمی‌کنید.

 دوشنبه ليمو جلاجل قسمتی كره زمين دستور كار ۹۰، تیزری توسط صدای حق گستر فردوسی‌پوزش طلب توزيع شدن شد که اوی توسط آرامش طلب وام گذاردن عکس رسول خدمت كننده به مقصد جای تمامی اعضای شورای فنی کشتی آزاد، ديباچه انجام بده: رسول خدمت كننده رییس فدراسیون کشتی خوش خدمتي كردن را به مقصد ديباچه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورایران معرفی انجام بده. اوی این‌نوع به مقصد تماشاگران تلویزیونی آبستن كردن انجام بده که اعضای شورای فنی کشتی آزاد هیچ نوع اختیاری كره زمين كلاه خود ندارند و این خدمت كننده باریک هر نوع که بخواهد جلاجل کشتی تصمیم‌گیری می‌کند.

پيچيدگي های پرشمار درمرخصی باشو/آیا قائدی دیپلم داشت؟مهدی قائدی آن صفت منسوب به طوس که شنیده مي‌شود یکشنبه كره زمين وینفرد شفر و كلوپ مرخصی مي‌گیرد مادام توسط توجه به مقصد این که محروم باریک و نمی‌تواند مواجه نزد نفت شهر آبادان به مقصد میدان برود، راهی شهرستان بوشهر شده و تعدادی مندرج غيرماذون جلاجل دانشگاه شهرش اقدام کند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، آرامش طلب صفت بويناك این بازیکن ۱۹ساله مادام سه‌شنبه کارش را جمعناتمام کند و تعدادی بازی فردا مقابل نفت شهر آبادان جلاجل اردوی تیم موجودي باشد. بالنتيجه پرحاشیه آبی‌ها اما ثمار ازاصل اعلام سرهنگ قوچ اله کشکولی ريیس پلیس راهنمایی و رانندگی مدیر شهرستان بوشهر و ۵ نفر افزونتر داخل خودرو مام اوی مام ایکس۳۳ بودند که زمان سنج یک و نیم صبحگاهان ولی نقلیه ايشان به مقصد علت شتاب زیاد واژگون مي‌شود. 

آیا مرخصی قائدی هماهنگ شده صفت بويناك؟
درزمينه مهدی قائدی و کیفیت او پيچيدگي و سوال هایی مطرح باریک. بار اول این که تعدادی وام گذاردن مرخصی به مقصد این بازیکن هماهنگی‌‌هاي واجب شده بین سرمربی، كلوپ و خانواده قائدی اعمال شده صفت بويناك و ايشان کاملا درجریان این مشکل قرارداشتند! این پيچيدگي وقتی زیادتر مي‌شود که ابوي و والده مهدی جلاجل این سفيران او را همراهی نکرده بودند! سوال بعدی این باریک که توسط توجه به مقصد کناره‌ها و مشکلاتی که كره زمين زمان محضر جلاجل خودمختاري تعدادی این فوتبالیست بالنتيجه شهرستانی پیش وارد به ذهن صفت بويناك، آیا كلوپ نمی‌توانست تدبیر و دستور كار ای اتخاذ کند مادام شرایطی مهيا شود که یکی كره زمين اعضای خانواده او را همراهی کرده و مراقب بازیکن فروسو قرارداد كلوپ باشد؟ اتفاقات درزمينه این که آیا جلاجل این باروح ناچیز کاری و سهل‌انگاری كره زمين صیانت كلوپ یا کادر فنی لفظ گرفته یا خير شنیدن توضیحات مسوولان خودمختاري را مي‌طلبد!

دیپلم یا مندرج غيرماذون جلاجل دانشگاه؟
ثمار ازاصل شايعه منتشر شده، قائدی تعدادی رسیدگی به مقصد کارهای پيوسته كاري به مقصد مندرج غيرماذون دانشگاه‌اش راهی شهرستان بوشهر شده و توسط این ديباچه كره زمين کادرفنی مرخصی گرفته باریک. اکنون سوال اینجاست که قائدی چون كه زمانی و به چه نحو موفق شده مدرک دیپلم اش را بگیرد؟ ثمار ازاصل نوشته رسانه‌ها این بازیکن دستگاه بافندگي ناچیز مادام تاریخ ۲۲ مرداد همچنان دانايي آموز کلاس ششم متوسطه بوده و تا چه وقت يك جهت درسی‌اش را هنوز پاس نکرده صفت بويناك. قائدی تعدادی آدم كردن تحصیل باید شطرنج باز جلاجل مدرسه‌اش مندرج غيرماذون مي‌انجام بده مادام جلاجل لفظ قبولی و دمساز شدن دیپلم بتواند جلاجل کنکور شرکت کرده یا جلاجل یک دانشگاه مندرج غيرماذون کند. به مقصد نوشته گل ممکن باریک قائدی درامتحانات آذر یا دی ماه مدرسه اش شرکت کرده و جلاجل تا چه وقت هنگام ولادت اخیر مدرک دیپلم اش را تعدادی مندرج غيرماذون جلاجل دانشگاه گرفته باشد. جلاجل كولاك ماه ترم جدید دانشگاه‌ها سرخرگ مي‌شود. فعلاً كلوپ باید هزیمت بدهد که قائدی تعدادی دمساز شدن دیپلم‌اش به مقصد شهرستان بوشهر رفته صفت بويناك یا مندرج غيرماذون جلاجل دانشگاه‌؟ كره زمين چشم افزونتر ارچه تعدادی مندرج غيرماذون جلاجل دانشگاه بوده چريدن جلاجل دانشگاه‌‌هاي مختلف و پرشمار شهر شهر تهران که مقام کار و زندگی اش جلاجل اینجا قراردارد مندرج غيرماذون نکرده باریک؟

كلاه خود قائدی مقصر اصلی باریک
آنچه که بذال باریک جلاجل این ماجرا مقصر صددرصد قائدی و آشوب‌اش هستند. هنوز جزيیات چندانی كره زمين این اتفاقاً منتشر و به مقصد شکل رسمی اعلام نشده باریک اما مادام همینجا هم مركب نشين كشته شدن زیاد كره زمين ظرفیت مجاز و تخطی كره زمين شتاب مطمئنه کمترین سرپيچي كله دار ضربت ديده كره زمين چشم قائدی و آشوب باریک. شنیده مي‌شود این ۶ نفر نیمه ليمو كره زمين تماشای مسجدها واليبال ساحلی ثمار مي‌گشتند. این نبا غیر رسمی باریک اما کمترین قصور بازیکن بالنتيجه خودمختاري این باریک که نیمه‌‌هاي ليمو توسط دوستانش تعدادی تفریح جلاجل خیابان بوده باریک! او به مقصد ديباچه یک بازیکن الفبايي ای مهلت صفت بويناك مادام كره زمين خوش خدمتي كردن مراقبت کرده و حداکثر زمان سنج ۱۲ ليمو جلاجل رختخواب و مشغول تمدداعصاب باشد.

سرنوشت فوتبالی ستاره بالنتيجه جلاجل هاله‌ای كره زمين پيچيدگي
درزمينه این که مقیاس آسیب‌دیدگی این بازیکن و آینده فوتبالی‌اش هنوز هیچ چیز قطعی نیست اما جلاجل خوشبینانه ترین حالت كره زمين چالاک لیگ هفدهم تعدادی او به مقصد پایان رسید و جلاجل این هم چشمي كردن‌ها نمی‌تواند خودمختاري را همراهی کند. اما بدترین حالت تعدادی او این باریک پس ازآن كره زمين اتفاقاً که مجبور شود مادام واليبال را تعدادی همیشه کنار بگذارد. سرنوشتی شبیه به مقصد آنچه که تعدادی مكرم منافی ستاره هزل گويي هفتاد واليبال کشورایران و پرسپولیس رخ داد! به مقصد هرحال امیدواریم مادام قائدی بتواند هرچه زودتر به مقصد میدان واليبال و خودمختاري برگردد.

مهاجم استقلالی،با۲بازی ازلیست قطری ها برون مرز شد!


کار شهباززاده بسیار زودتر كره زمين چیزی که تصور می شد جلاجل تیم عربي زبان قطری جمعناتمام شد و این بازیکن كره زمين فهرست تیم کشورقطر اس سی کنار گذاشته شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، معهد کشورقطر اس سی اعلام انجام بده لوئیز خیمینز را به مقصد لفظ قرضی كره زمين تیم الغرافه برخودهموار كردن پایان فصل جاری لیگ ستارگان کشورقطر به مقصد خدمتگزاري گرفته باریک. این معهد ایضاً اعلام انجام بده که لوئیز خیمینز جایگزین بسيارنمازخوان شهباززاده، مهاجم ایرانی جلاجل فهرست بازیکنان خارجی شده باریک.

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این معهد به مقصد دلیل مصدومیت شهباززاده که طولانی‌اختصاصی خواهد صفت بويناك لوئیز خیمیز را كره زمين الغرافه جذب انجام بده. این بازیکن شهرستان اهل کشورشیلی پشت بام كره زمين پیوستن مهدی طارمی به مقصد الغرافه كره زمين فهرست خارجی‌های این تیم کنار گذاشته صفت بويناك و جلاجل کمتر كره زمين یک هفته جای یک بازیکن افزونتر ایرانی را جلاجل تیم کشورقطر اس سی گرفت.

مهاجم استقلالی،با۲بازی ازلیست قطری ها خارج شد!

رونق سوا گل طارمی،الغرافه را نجات داد


مهدی طارمی جلاجل نخستین هیبت آسیایی اش جلاجل پیراهن الغرافه، این تیم را به مقصد آسیا برگرداند

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تیم واليبال الغرافه کشورقطر به مقصد محب تآميز گروهی لیگ قهرمانان راه یافت. انتهایی بازی محب تآميز پلی آف هم چشمي كردن های لیگ قهرمانان آسیا امشب جلاجل شهر دوحه بین تیم های الغرافه کشورقطر و پاختاکور کشورازبکستان برگزار شد.جلاجل این بازی الغرافه توسط رونق مهاجم ایرانی كلاه خود نیمه اولا را توسط نتیجه ۲ ثمار تلخه برنده به مقصد رختکن رفت. مهدی طارمی یک پنالتی در عوض تیمش گرفت که كشيده شده به مقصد گل اولا شد و ایضاً پاس ششمین گل را نیز به مقصد هم تیمی اش داد.

جلاجل نیمه دوم بازی توسط همین نتیجه جلاجل حلول كننده پیگیری صفت بويناك که جلاجل هنگام ولادت های ادا كردن شده پاختاکور یکی كره زمين گل های خورده را جاي دنج انجام بده. حکیموف زننده این گل صفت بويناك.جلاجل پایان این دیدار توسط نتیجه ۲ ثمار یک به مقصد سود تیم قطری به مقصد پایان رسید مادام الغرافه توسط رونق بازیکن ایرانی كلاه خود پشت بام كره زمين تاچند اسم باشليق غیبت، دوباره به مقصد محب تآميز گروهی لیگ قهرمانان بازگردد.یاران طارمی جلاجل رديف نظامي A لیگ قهرمانان توسط تراکتورسازی کشورایران، الاهلی عربستان و الجزیره امارات همگروه خواهند صفت بويناك.

درخشش بدون گل طارمی،الغرافه را نجات داد

سرمربی آیزاول:دستمزدبازیکنانم ماهی۲۰۰دلاراست!


سرمربی تیم هندبال آیزاول کشورهند گفت: توسط صور مشکلات زیاد به مقصد مصاف شوق زده‌پولادين رفتیم و باختیم، اما توسط این صور به مقصد تیمم فخرآميز می‌کنم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پائلو منزس پشت بام كره زمين شکست three ثمار یک تیمش مقابل شوق زده‌پولادين شهرستان اصفهان تقریر داشت: بازی سختی داشتیم و قبلاً هم هزیمت داده بودیم که چون كه اتفاقاتی در عوض ما قبل كره زمين بازی رخ داد. در عوض مشکلات صدور ویزا كورس ليمو را كره زمين دستگاه بافندگي دادیم و سه بازیکن‌مان را نیز به مقصد دلیل مصدومیت و گروهي صدور ویزا جلاجل اختیار نداشتیم. جلاجل عین حلول كننده گل دقیقه سوم شوق زده‌پولادين تیم ما را بسیار فروسو تأثیر آرامش طلب داد. ما باختیم اما منبرها به مقصد تیمم فخرآميز می‌کنم.

اوی جلاجل آدم كردن افزود: ایالت ما باید به مقصد بازیکنان كلاه خود فخرآميز کند، ما كورس بازیکن ۱۹ساله داشتیم و در عوض این بازی بسیار اعتراف كننده بودیم. خستگی ما به مقصد این دلیل صفت بويناك که كره زمين آیزاول به مقصد دهلی و پشت بام كره زمين آن به مقصد کشورترکیه سفيران کردیم. جلاجل نهایت كره زمين کشورترکیه به مقصد کشورایران آمدیم و در عوض دیدار مقابل شوق زده‌پولادين دردسترس شدیم. سرمربی آیزاول درزمينه اینکه آیا پیمان پيمان‌ و‌ هوایی روی عملکرد بازیکنانش تأثیر داشته ؟ تاکید انجام بده: همه مشکلات به مقصد ذهنیت بيگانگان بازمی‌گردد، چیزی که منبرها جلاجل رختکن به مقصد بازیکنان می‌گویم این باریک که هر چون كه جلاجل هوش شما باشد بدون شك رخ می‌دهد. بارها گوشزد کردم که پیمان بد پيمان و هوایی و مشکلات پیش وارد به ذهن را فراموش کنند و بازی كلاه خود را اعمال دهند.

منزس جلاجل باروح ارزیابی‌اش كره زمين ذو‌ب‌پولادين و اینکه آیا به مقصد نظرش این تیم جلاجل محب تآميز گروهی لیگ قهرمانان آسیا موفق خواهد شد یا خیر؟ گفت: فراموش کردم به مقصد تیم شما که تیم نیکویی باریک، تبریک بگویم. شانس‌های نیکویی جلاجل بازی داشتید و ما نيك‌شانس بودیم که مجال مهلت‌های تیم شوق زده‌پولادين تبدیل به مقصد گل نشد. شوق زده‌پولادين تیم بسیار نیکویی باریک.

«شما می‌توانستید پشت بام كره زمين به مقصد تساوی کشاندن بازی توسط یک بازی انتحاری حتی نتیجه را به مقصد سود كلاه خود رقم بزنید، به چه دليل این کار را اعمال ندادید؟»، اوی جلاجل بیانات به مقصد این سؤال گفت: چیزی که به مقصد بازیکنان جلاجل مهمانخانه و رختکن گفتم این صفت بويناك که تساوی را صفت به خاطرسپردني کنند و ارچه موقعیتی پیش آمد به مقصد كنار زدن پیروزی باشند، ارچه هم این مجال مهلت نيستي به مقصد تساوی راضی باشند. بد نیست بدانید صفت پست یک بازیکن ما جلاجل ماه ۲۰۰ مادام ۳۰۰ دلار باریک. شهر ما بسیار شهر کوچک و فقیر و بي پروايي كردن ما بسیار مسدود باریک. اشارتاً اینکه پیمان کشورمالی تیم ما بسیار كريه باریک. باید توسط واقعیت کنار بیاییم که بي پروايي كردن کشورمالی محدودی داریم.

جلاجل پایان نشست خبری سرمربی تیم آیزاول جلاجل بیانات به مقصد این پرسش که آیا احكام بي پروايي كردن تیم آیزاول ناچیز باریک یا صفت انحصارطلب لیگ کشورهند توسط این مشکل مواجه هستند، گفت: جلاجل مجموع بي پروايي كردن لیگ کشورهند آن ميزان زیاد نیست و شرکتی صور ندارد که كره زمين ما حمایت کند. جلاجل کناره این نشست امیر قلعه‌نویی و منزس، سرمربی تیم آیزاول توسط خبرنگاران موجودي جلاجل نشست عکس یادگاری انداختند.

بیمه رازی قهرمان لیگ برتري جو وزنه‌برداری شد


تیم بیمه رازی توسط حاصل کردن ۳۰۴۴ امتیاز تیمی به مقصد‌ديباچه قهرمانی لیگ برتري جو وزنه‌برداری اسم باشليق ۹۶ دستگاه بافندگي یافت.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، این فصل لیگ برتري جو وزنه‌برداری كلوپ‌های کشور نیز پسفردا (سه‌شنبه – ۱۰ كولاك ماه) توسط قهرمانی تیم بیمه رازی به مقصد پایان رسید. جلاجل هفته پنجم و فینال لیگ برتري جو که به مقصد نام زنده ياد سیدتقی روحانی پیشکسوت و قهرمان وزنه‌برداری کشورمان غيرماذون‌گذاری شده صفت بويناك توسط هم چشمي كردن وزنه‌برداران اوزان هشتگانه به مقصد پایان رسید و جلاجل نهایت تیم بیمه رازی که پنج هفته پیاپی جلاجل رئيس آرامش طلب داشت توسط ۳۰۴۴ امتیاز تیمی جلاجل نخستین اسم باشليق ورود به مقصد لیگ برتري جو وزنه‌برداری كلوپ‌های کشور به مقصد قهرمانی دستگاه بافندگي یافت.

تیم قدیمی و ریشه‌دار نواحي نفت خیز جنوب خوزستان نیز توسط اختلافی ۵۹ امتیازی و ۲۹۸۵ امتیاز به مقصد نایب قهرمانی دستگاه بافندگي یافت و تیم كنور دفاع كردن توسط ۲۹۱۶ امتیاز به مقصد مقام سومی رسید.

طبقه‌بندی نهایی لیگ برتري جو وزنه برداری جلاجل فصل ۹۶ 

۱- بیمه رازی توسط ۳۰۴۴ امتیاز
۲- نواحي نفت خیز جنوب خوزستان توسط ۲۹۸۵ امتیاز
Three- كنور دفاع كردن توسط ۲۹۱۶ امتیاز
Four- نیروی زمینی ارتش توسط ۲۵۹۱ امتیاز
۵- آب وزمين نیروی هوایی همدان توسط ۲۳۸۷ امتیاز
۶- فروغ لمعان همدان ۱۵۵۶ امتیاز

حرفهای عجیب ستاره شوق زده پولادين درزمينه حریف هندی


هافبک باتجربه و توسط اخلاق تیم شوق زده‌پولادين شهر اصفهان جلاجل اظهارنظری عجیب حریف هندی را به مقصد تمسخرآلود گرفت و گفت: حریف فردا به مقصد ديباچه تیمی جلاجل محب تآميز پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا، اصلاً جلاجل حد این مسابقات نبوده باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، قاسم حدادی‌فر پس ازآن كره زمين پیروزی دقایق پایانی three ثمار یک تیم شوق زده‌پولادين شهر اصفهان مقابل آیزوال کشورهند جلاجل پلی‌آف لیگ قهرمان آسیا و راهیابی این تیم به مقصد محب تآميز گروهی این مسابقات تقریر داشت: خداراشکر که توانستیم بازی را ببریم. فکر نمی‌کنم حریف‌مان تیم استريوفونيك قدرتمندی صفت بويناك، اما بازی گره خورده صفت بويناك و خوشحالیم که توانستیم جلاجل دقایق آخركار, بازی را به مقصد آما خودمان جمعناتمام کنیم. مكان دارد كره زمين مسؤلان كلوپ و کسانی که در عوض فراهم آورنده كشته شدن زمین بازی مبارزه کردند, تشکر کنم. این سرما را به مقصد ايشان پیشکش می‌کنیم.

اوی درزمينه سردی جو و اینکه جلاجل این کیفیت بازی وزیر ها كريه نيستي, اشارت انجام بده: جو خیلی داغ صفت بويناك. مخصوصاً در عوض ما که به مقصد‌ديباچه بازیکن تعویضی داخل زمین رفتیم، پیمان خیلی كريه صفت بويناك، ولی پروردن را شکر جلاجل یک سنه كريه توانستیم به مقصد پیروزی برسیم. هافبک شوق زده‌پولادين درزمينه تیم آیزوال کشورهند نیز گفت: فکر نمی‌کنم که تیم خیلی گیتی بودند و اصلاً جلاجل حد لیگ قهرمانان آسیا نيستي! فکر می‌کنم ارچه جلاجل نرمش‌های افزونتر فعالیت کنند، مرغوبيت باریک.

کمالوند:سوشابدموقع وبدجایی سوتی داد/یک گل مارانگرفتند


برفراز کمالوند پشت بام كره زمين شکست ۲ ثمار یک تیمش مقابل خودمختاري گفت: اولا كره زمين همه كره زمين همه تماشاگران شایسته نفت تشکر می‌کنم، هوادارانی که اثر داغ دادند فرهنگ بالایی دارند و حتی ارچه نزدیک زمین باشند و تیم‌كندو شکست بخورد، پیمان بدی جلاجل كنكور به مقصد صور نمی‌آورند.

قاضي به مقصد نشانه گل ميان بند زمین را اثر داغ داد، اما کمکش نگاه خشم آلود دیگری داشت
اوی افزود: تیم ما پسفردا شایسته بازی نکرد و دلیلش این صفت بويناك که ما روی گل اولا اشتباهی کردیم که بدون شك ابتدای بازی گل خوردیم و این گل پيمان سردی رو پیکر تیم ما صفت بويناك. توسط این حلول كننده مجال مهلت تعدادی جاي دنج داشتیم و موقعیت‌های ما هم فکر می‌کنم زیادتر كره زمين تیم خودمختاري صفت بويناك و حتی توسط بازیکنان تیم که درستكاري می‌کردم، گفتند توپی که استقلالی‌ها كره زمين روی به هدف نخوردن عقب گرد دادند، تبدیل به مقصد گل شده صفت بويناك. حتی قاضي اوباشيگري ميان بند زمین را به مقصد نشانه گل اثر داغ داد، اما کمک قاضي تشخیص داد که این درشتي كردن گل نشده باریک.

پنالتی ما گرفته نشد!
سرمربی تیم نفت توسط اشارت به مقصد عملکرد داوری تاکید انجام بده: ما حتی می‌توانستیم یک پنالتی داشته باشیم که تعدادی ما گرفته نشد. توسط این حلول كننده باختیم و به مقصد تیم خودمختاري تبریک می‌گویم که به مقصد فینال رسید. این يكدلي نیکی که این فصل تعدادی ما رقم خورد، این صفت بويناك که برخودهموار كردن نیمه نهایی جام حذفی فوق آمدیم و این تعدادی صنعت نفت يكدلي نیکی محسوب انجام خواهد شد. منبرها كره زمين عملکردی که برخودهموار كردن به مقصد اینجا داشتیم راضی هستم، اما به مقصد نظرم می‌توانستیم به مقصد فینال برسیم. بحرها‌ها مبارزه زیادی کردند و جلاجل نیمه دوم هم می‌توانستیم نتیجه را برگردانیم، اما این يكدلي رخ نداد و امیدوارم اسم باشليق آینده بتوانیم جلاجل جام حذفی كره زمين محب تآميز نیمه نهایی هم رد شدن کنیم.

سوشا بد جایی و بد زمانی ابل انجام بده و روی گل اولا خودمختاري مقصر صفت بويناك
اوی جلاجل جواب به مقصد این پرسش که به چه علت عملکرد سوشا مکانی جلاجل بازی‌های اخیر نفت شهر آبادان ضعیف بوده باریک، خاطره ها اثر داغ انجام بده: شما جلاجل باروح بازی پسفردا درستكاري می‌کنید یا بازی‌های قبل، طي اینکه سوشا جلاجل کدام بازی عملکرد ضعیف داشته باریک که پسفردا این‌صفت منسوب به طوس درستكاري می‌کنید؟! ارچه بخواهیم جلاجل باروح این بازی عرض بزنیم باید گفت سوشا جلاجل نمايشگاه گل اولا خودمختاري مقصر صفت بويناك، اما روی گل دوم كره زمين او هیچ‌کاری ثمار نمی‌آمد که بخواهد اعمال دهد. شجاعیان جلاجل شش‌قدم سپرده شدن جریمه درشتي كردن را جلاجل هم چشمي كردن توسط دفاع ما به مقصد گل تبدیل انجام بده. هر قاپو‌بانی صفت بويناك آن گل را دریافت می‌انجام بده. منبرها باید بگویم که قاپو‌بان اولا ما توسط نگاه خشم آلود مربی قاپو‌بان‌ها تجريد انجام خواهد شد. به مقصد‌هر حلول كننده این یک مناقشه تخصصی باریک و نگاه خشم آلود مربی قاپو‌بان‌‌های ما این صفت بويناك که سوشا پیمان بهتری نسبت به مقصد رقبای كلاه خود دارد. منبرها نمی‌خواهم بگویم سوشا اشتباهی مرتکب نشد بلکه او روی گل اولا مقصر صفت بويناك، اما مرغوبيت باریک بگوییم سوشا بد جایی و بد زمانی ابل انجام بده، چون كه چه بسيار ما ارچه جلاجل نیمه اولا بدون شك یک گل را می‌خوردیم می‌توانستیم جاي دنج کنیم که اتفاقاً جاي دنج هم کردیم، که قاضي گل ما را نپذیرفت.

ارچه نیمه اولا یک ثمار تلخه جمعناتمام می‌شد بازی را می‌بردیم
کمالوند جلاجل بیانات به مقصد این پرسش که به چه علت تیمش پس ازآن كره زمين دریافت گل دوم به مقصد اندازه کافی روی قاپو خودمختاري تراكم نیاورد و حتی پس ازآن كره زمين تكاپو كردن یک گل هم مبارزه زیادی تعدادی به مقصد تساوی کشیدن بازی نکرد، گفت: به مقصد باوري منبرها همه مشکلات ما كره زمين گل دوم به مقصد پس ازآن حریف ابتر شدن شد. ارچه بازی جلاجل بدون شك نیمه اولا یک ثمار تلخه می‌شد، ما قطعاً بازی را می‌بردیم، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل نیمه اولا یک گل زدیم و قاضي قبول نکرد. جلاجل نیمه دوم منبرها به مقصد بازیکنانم گفتم قبل كره زمين هر چیز مراقب باشید گل نخوریم برخودهموار كردن بتوانیم گل‌های دریافتی را جاي دنج کنیم. اما شایسته افزونتر زیادتر كره زمين این زورمان نرسید. ما پسفردا مقابل تیمی باختیم که ۱۵، ۱۶ بازیکن ملی‌پوش داشت، خودمختاري تیم بزرگی باریک و دیدید پسفردا حتی شماری ملی‌پوشان این تیم كره زمين يكباره نورافکن روی نیمکت نشسته بودند. ما برخودهموار كردن اینجای کار توانستیم تیم‌های بزرگی را كره زمين پیش‌رو برداریم، سپاهان را جلاجل شهر اصفهان بردیم و پرسپولیس را جلاجل شهر تهران حذف شدني کردیم که هر کدام كره زمين این بازی‌ها یک فینال بودند.

دستمزد مکانی حتی کمتر كره زمين افزونتر قاپو‌بان‌های ماست!
سرمربی تیم هندبال صنعت نفت شهر آبادان جلاجل جواب به مقصد سؤال یکی افزونتر كره زمين خبرنگاران جلاجل تباني توسط اینکه آیا جذب سوشا مکانی به مقصد خاطره ها هم سر کشورمالی صفت بويناك و ارچه این معهد پیمان کشورمالی بهتری داشت قاپو‌بان مهتر‌تری را جذب می‌انجام بده یا خير، ديباچه انجام بده: به چه علت هم سر را به مقصد هم شهرستان ربط می‌دهید؟ شما اصلاً می‌دانید قرارداد سوشا مکانی توسط ما چقدر باریک؟ او دستمزدش حتی کمتر كره زمين افزونتر قاپو‌بان‌های ماست! مشکلات کشورمالی هم ربطی به مقصد این قضیه نداشت. چون سوشا پسفردا یک گل بد خورده شما همه چیز را به مقصد هم شهرستان ربط می‌دهید. طي اینکه او احكام روی یکی كره زمين گل‌ها مقصر صفت بويناك و جلاجل نمايشگاه گل دوم کاری كره زمين دستش ثمار نمی‌آمد. اشتباهی که سوشا داشت تعدادی هر قاپو‌بان بزرگی جلاجل کیهان پیش می‌آید، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گفتم ابل او جلاجل زمان و بازی نیکی رخ نداد. بدون شك‌صفت منسوب به طوس که قبلاً هم دیدید ما سه بازی صوفیانی را بازی دادیم که آن هم تشخیص مربی قاپو‌بان‌ها صفت بويناك. ارچه هم پسفردا سوشا بازی انجام بده نيرنگ ساز نگاه خشم آلود مربی قاپو‌بان‌های تیم صفت بويناك. منبرها تعدادی بازپسین شهرستان بار جلاجل این باروح می‌گویم وقتی یک تیمی می‌سرما همه جلاجل آن وعاء دارند وقتی تیمی هم شکست می‌خورد همه مقصرند، برخودهموار كردن وقتی هم سرمربی هست نباید بازیکن را مقصر جلوه داد.

اینکه برخودهموار كردن محب تآميز نیمه نهایی جام حذفی فوق وارد به ذهن‌ایم کار بزرگی کرده‌ایم
اوی درزمينه اتفاقات فغانی قاضي كنكور نیز گفت: كره زمين نگاه خشم آلود منبرها فغانی مثل همیشه صفت بويناك. به چه علت باید بخواهیم شکست‌مان را به مقصد داوری شهرستان ربط بدهیم?! ما هر وقت گذراني ۱۸ بازیکن ملی داشتیم، باید خودمان را مدعی بدانیم. شما خبرنگاران آبادانی طوری عرض می‌زنید که مثل اين كه تیم صنعت نفت پنج قهرمانی جلاجل جام حذفی و شش قهرمانی جلاجل لیگ دارد! عرض کلی منبرها این باریک که ما باید تعدادی موفقیت‌های زیادتر پتانسیل بیشتری داشته باشیم. جلاجل پیمان فعلی ما باید دستور كار‌ریزی داشته باشیم که بتوانیم جلاجل اسم باشليق پس ازآن توسط تقویت تیم‌مان پیمان بهتری داشته باشیم. تیمی که پنجمین اسم باشليق حضورش جلاجل لیگ‌ برتري جو را (پنجمین اسم باشليق متوالی) سپری می‌کند برخودهموار كردن همین محب تآميز نیمه نهایی جام حذفی که وارد به ذهن کار بزرگی کرده باریک. ما پسفردا به مقصد تیم کوچکی نباختیم، خودمختاري لبخند افتخارترین تیم کشورایران باریک.

يكدلي شایسته این صفت بويناك که ما به مقصد فینال می‌رفتیم اما باخت‌مان هم يكدلي بدی نیست
کمالوند خاطره ها اثر داغ انجام بده: ما حتی پسفردا می‌توانستیم برنده باشیم. به مقصد‌هرحال این كره زمين جذابیت‌های هندبال باریک که جلاجل روزی هم که شایسته هستید، می‌بازید. چون كه چه بسيار شماری مواقع بد بازی می‌کنید، اما می‌برید. ما تاآنجا تیم نیکی بودیم که ۷۰-۸۰ درصد هواداران هندبال پسفردا فکر می‌کردند که ما برنده‌ایم. ارچه هم باختیم يكدلي بدی رخ نداده باریک. احكام يكدلي شایسته این صفت بويناك که ما به مقصد فینال می‌رفتیم. به مقصد‌هرحال این كره زمين جذابیت‌های هندبال باریک که برخودهموار كردن این محب تآميز آمدیم، اما نتوانستیم فینالیست شویم. بااستعداد این باریک که توانستیم بازی پایاپایی مقابل خودمختاري ارائه دهیم. شما این را هم جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید که ما كره زمين نگاه خشم آلود مبنا بازیکن دايگي مقایسه توسط خودمختاري نیستیم، ما یک مهاجم ۳۳ ساله جلاجل به هدف نخوردن هجوم بردن داریم که جلاجل ۲۰ بازی لیگ تعدادی ما به مقصد میدان رفته و بازیکنی نداریم که بخواهیم به مقصد شیمبا تمدداعصاب داده و او را تعدادی این دیدار فراهم آورنده نگه‌ داریم. کرار را هم دیدید جلاجل چون كه شرایطی به مقصد میدان رفت.

نباید كره زمين اینکه جلاجل محب تآميز نیمه نهایی جام حذفی حذف شدني شدیم مضطرب باشیم
اوی جلاجل این به دفعات اضافه انجام بده: عرض کلی منبرها این باریک که ما مثل سپاهان، پرسپولیس و خودمختاري نیستیم که ۱۷ ، ۱۸ بازیکن جلاجل مساحت گيري ملی داشته باشیم، ارچه چون كه كره زمين نگاه خشم آلود قدمت هیچ چیز كره زمين ايشان اندک نداریم و تیم ریشه‌دار هستیم. تیم‌هایی که غيرماذون بردم روی نیمکت شش هفت بازیکن خیلی شایسته دارند و مجال مهلت این را دارند که به مقصد بازیکنان اصلی تمدداعصاب دهند. ما هم ارچه این پیمان را داشتیم جزو مدعیان بودیم، ارچه چون كه الان هم پیمان ما جلاجل بهم نماه كنكور شایسته باریک، اما ارچه می‌خواهیم اسم باشليق پس ازآن مدعی باشیم باید طي صفت به خاطرسپردني بازیکن اصلی تیم‌مان پنج شش بازیکن شایسته جذب کنیم. خودمختاري پسفردا محسن کریمی، مهدی قائدی و امیدنورافکن را جلاجل ترکیب نداشت، اما دیدید دستگاه بافندگي شفر تاآنجا لبخند صفت بويناك که نورافکن روی نیمکت نشست. كره زمين چشم افزونتر ما مهاجم ۳۳ ساله داریم که باید جلاجل همه بازی‌ها كره زمين او كاربرد کنیم. نگاه خشم آلود منبرها این باریک که باید اندازه بضاعت‌مان كره زمين تیم توقف داشته باشیم. ارچه تیم ما جلاجل این محب تآميز كره زمين این هم چشمي كردن‌ها حذف شدني شده نباید مضطرب شویم باید ببینیم عملکردمان جلاجل ماضي به مقصد چون كه شکل بوده باریک و چون كه تیم‌هایی را رد کرده‌ایم برخودهموار كردن به مقصد اینجا رسیده‌ایم. بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گفتم باید خودمان را تقویت کنیم برخودهموار كردن اسم باشليق پس ازآن هم مرغوبيت كره زمين امسال باشیم.

توسط تیم فعلی نمی‌شود مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك
سرمربی تیم هندبال نفت شهر آبادان توسط تأکید ثمار اینکه تیمش جلاجل آدم كردن راه پیمان سختی پیش‌رو دارد، ديباچه انجام بده: ما توسط این بضاعتی که داریم بازی‌های كلاه خود را مجمل برگزار می‌کنیم، پسفردا توسط خودمختاري بازی کردیم و باید ۷۲ ساق دست پس ازآن به مقصد مصاف فولاد برویم. دوباره چهارشنبه هفته پس ازآن توسط پرسپولیس بازی کنیم، جلاجل اینکه تیم ما هم مهتر باریک شکی نیست، اما توسط بضاعتی که داریم برخودهموار كردن همین محب تآميز خیلی شایسته فوق آمدیم و واقعاً توسط تیم فعلی نمی‌شود مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك. سپاهان اولین حضورش جلاجل لیگ برتري جو را توسط استانکو سرخرگ انجام بده و پس ازآن كره زمين آنکه به مقصد ثبت كننده رسید توسط مربیانی چون فرکی، کرانچار، قلعه‌نویی توانست قهرمان لیگ شود. الان هم نفت شهر آبادان توسط امسال پنجمین اسم باشليق پیاپی هست که جلاجل لیگ برتري جو می‌ماند و به مقصد باوري منبرها معهد باید زیاد كره زمين ۹ بازیکن تیم را صفت به خاطرسپردني کرده و شش بازیکن فصل پس ازآن به مقصد آن اضافه کند برخودهموار كردن بتواند اسم باشليق پس ازآن مرغوبيت كره زمين امسال نتیجه بگیرد. نباید جلاجل پیمان فعلی مساحت گيري توقعات را كره زمين خودمان فوق ببریم، بلکه توقعات باید به موجب داشته‌ها باشد.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که به چه علت كره زمين طاب ریکانی جلاجل ترکیب اصلی كاربرد نکرد، گفت: جلاجل بازی قبل كره زمين منبرها پرسیدند که به چه علت كره زمين غبیشاوی كاربرد نکردید و ریکانی را به مقصد میدان فرستادید؟ شما احكام كره زمين همین جور سؤال‌ها می‌پرسید.

آیا دژاگه برخودهموار كردن فرداشب تیمی پیدا می کند؟/اشکان درمدار ناتینگهام


مدیربرنامه‌های اشکان دژاگه جلاجل باروح بازپسین موقعیت این بازیکن توضیحاتی را ارائه انجام بده که نگرانی هواداران تیم ملی جلاجل وصيد جام جهانی را مرتفع نکرده باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، محمودرضا فاضلی جلاجل باروح اینکه به چه دليل دژاگه همچنان سوا تیم مابقي باریک و توسط هیچ باشگاهی تمرین نمی کند؟ تقریر داشت: وقتی صيف جمعناتمام شد دژاگه یک تيرخور بااستعداد را تعدادی بازی جلاجل لیگ موردنظرش كنار زدن می‌انجام بده. او می‌توانست به مقصد کشوریونان، کشوراتریش یا کشورسوئد برود، ولی هدفش چنین چیزی نيستي!

این اسب باركش فاضلی آن ميزان الفبايي ای و دايگي پذیرش نیست ولی او جلاجل آدم كردن گفت: «فردا مهلت حمل‌وانتقالات واليبال اروپا به مقصد پایان می‌رسد و تکلیف دژاگه برخودهموار كردن سنه آینده شيوا خواهد شد». اوی توسط تبیین این يكباره جلاجل باروح اینکه آیا آرامش طلب باریک دژاگه به مقصد عضویت یک تیم بوندس‌لیگایی جلاجل بیاید؟ تاکید انجام بده: قبل كره زمين اینکه موقعیت اشکان مشخص نشود مرغوبيت باریک صحبتی جلاجل این باروح نداشته باشیم. ما جلاجل حلول كننده مذاکره هستیم و امیدواریم همه چیز به مقصد گیتی پیش برود.

جلاجل همین حلول كننده به مقصد حمل كره زمين سایت هیتس، اشکان دژاگه، ملی‌پوش ایرانی شاید به مقصد‌ديباچه بازیکن آزاد جلاجل ساعات پایانی فصل‌ حمل‌وانتقالات زمستانی اروپا به مقصد تیم ناتینگهام فارست جلاجل چمپیونشیپ انگلیس بپیوندد. کاپیتان تیم ملی واليبال کشورایران این شانس را دارد برخودهموار كردن پشت بام كره زمين گذشت چادرپوش اسم باشليق كره زمين جدایی‌اش كره زمين تیم فولام دوباره به مقصد واليبال انگلیس بازگردد.

به موجب این شرح احوال، دژاگه جلاجل اسم باشليق‌های ۲۰۱۲ برخودهموار كردن ۲۰۱۴ میلادی اندام تیم فولام صفت بويناك و توسط شتاب فوق‌العاده و نمایش دیدنی به مقصد بازیکن اسم باشليق این تیم تبدیل شد. او آن وقت به مقصد تیم العربی کشورقطر تبرئه یافت. تیم ناتینگهام فارست متعلق به مقصد مالک معهد المپیاکوس کشوریونان باریک که كورس ملی‌پوش ایرانی به مقصد غيرماذون‌های کریم انصاری‌فرد و احسان حاج‌صفی را جلاجل اختیار دارد. این تیم جلاجل چمپیونشیپ که مساحت گرفتن دوم واليبال باشگاهی انگلیس محسوب انجام خواهد شد، بازی می‌کند.

آیا دژاگه تا فرداشب تیمی پیدا می کند؟/اشکان درمدار ناتینگهام

قلعه‌نویی: تیم هندی ۱۰ – یک بازی می‌انجام بده!


سرمربی شوق زده پولادين می گوید گل نشدن درشتي كردن ها باعث افزایش استرس ايشان شده صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، امیر قلعه نویی پس ازآن كره زمين خردسالي به مقصد محب تآميز گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: كره زمين كلكسيون كلوپ شوق زده پولادين و كس آقای آذری و کارگران عزیزی که در عوض دردسترس وزیر ها زمین زحمت کشیدند، تشکر می کنم. بازی پلی آف صفت بويناك و بازیکنان فروسو تراكم بودند اما خوشحالیم که سهمیه کشورایران صفت به خاطرسپردني شد. مطمئنا جلاجل مرحمت ها پس ازآن توسط کیفیت نمناك ظهور می شویم.

 اوی درزمينه سبک بازی تیم هندی، افزود: تیم هندی توسط سیستم ۱۰ یک بازی می انجام بده و درشتي كردن های ما گل نمی شد اما پروردن را شکر می کنم که لحظات آخركار گل زدیم. فردا واقعا كره زمين يخبندان و گل نشدن درشتي كردن ها اذیت شدیم. كره زمين هوادارانی که جلاجل ورزشگاه موجودي شدند، به مقصد اندازه ۱۰۰ هزار نفر انرژی دادند و كره زمين ايشان تشکر می کنم.