چشمی:خودمختاري درآینده جلاجل هربازی ۶گل می زند!

[ad_1]

بازیکن به هدف نخوردن دفاعی تیم خودمختاري معتقد باریک ارچه به مقصد پیمان ایده‌خاندان ها برسیم می‌توانیم جلاجل هر بازی ۶،۵ گل به مقصد ميوه برسانیم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، روزبه چشمی پس ازآن كره زمين پیروزی آبی‌پوشان مقابل نفت شهرستان تهران جلاجل جمعيت خبرنگاران تقریر داشت: مكان دارد که اول تشکر کنم كره زمين هوادارانی که به مقصد ورزشگاه وارد به ذهن بودند و پس ازآن كره زمين باختی که جلاجل دربی مقابل پرسپولیس داشتیم ما را حمایت کردند که ما جلاجل این بازی موفق شدیم جاي دنج کنیم. 

اوی جلاجل اسم مورد دیدار دربی نیز آدم كردن داد: منبرها فکر می‌کنم جلاجل دربی پرسپولیس احكام یک موقعیت داشت که آن هم تقصیر منبرها صفت بويناك. اما تشکر می‌کنم كره زمين هواداران و كلكسيون خودمختاري که جلاجل این اختصاصی هیچ فشاری روی منبرها ایجاد نکردند و همه سعی کردند که به مقصد ما روحیه بدهند. مكان دارد که به خاطر این فهمید كره زمين همه تشکر کنم. 

چشمی درزمينه پست جدیدش جلاجل خودمختاري نیز تاکید انجام بده: جلاجل این به دفعات هر چیزی که نحو کی‌طوق و سرمربی تیم خودمان باشد بدون شك کار را می‌کنم. بازیکن خودمختاري  جلاجل بیانات به مقصد این سوال که هواداران توقف داشتند خودمختاري این بازی توسط بردی پرگل‌نمناك خلف وعده كله دار بگذارد تعبیر انجام بده: كره زمين دیدگاه تاکتیکی مرغوبيت شده‌ایم و موقعیت‌های بهتری را ایجاد می‌کنیم. ما سعی می‌کنیم که جلاجل تمرینات هم مرغوبيت عمل کنیم و مرغوبيت شویم منبرها فکر می‌کنم که ارچه به مقصد پیمان ایده‌خاندان ها برسیم می‌توانیم جلاجل هر بازی ۶،۵ گل به مقصد ميوه برسانیم. اوی جلاجل اسم مورد عملکرد قاضي و نمايشگاه پنالتی امید ابراهیمی که كره زمين به هدف نخوردن قاپو درشتي كردن خیزاب انجام بده و این نمايشگاه اسم ردي اعلام شد،  بیانات اثر داغ داد: كره زمين این نمايشگاه‌ها زیاد در عوض ما به مقصد صور می‌آید فکر می‌کنم کمک قاضي جلاجل آن نمايشگاه درشتي كردن را ندید که حكماً عیبی ندارد.

[ad_2]

كلوپ نفت توسط این همه بدهی فروش رفتنی نیست

[ad_1]

مدیر سازمان کل نرمش مدیر شهر تهران نسبت به مقصد درستكاري‌های امشب مالک كلوپ نفت بیانات اثر داغ داد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، حمیدرضا جهانیان، مالک كلوپ نفت پشت بام كره زمين شکست فردا این تیم مقابل خودمختاري درستكاري‌هایی را علیه همداستاني گل‌محمدی رییس نرمش پایتخت اعمال داد. گل‌محمدی جلاجل بیانات به مقصد درستكاري‌های جهانیان گفت: منبرها ضبط كردن جهانیان را ندیدم، اما می‌دانم که هیچ درستكاري غیرمنطقی و بيرون كره زمين عرفی اعمال ندادم. منبرها احكام سيني نامه وزارت نرمش و فدراسیون هندبال درستكاري‌ کردم.

اوی درخصوص مطرح كشته شدن درستكاري‌هایی جلاجل اسم مورد واگذاری دوباره كلوپ نفت به مقصد این وزارتخانه گفت: ارچه مالکیت این كلوپ بخواهد به مقصد آقای جهانیان و یا هر كس دیگری داده شود، باید طی مکتوبای توسط ارائه وثیقه‌های واجب شده در عوض بدهی‌های ماضي کادرفنی و بازیکنان این تیم بدهد. چیزی که مشخص باریک، این باریک که كلوپ نفت را توسط این موقعیت بدهی‌ها نمی‌شود به مقصد جایی یا کسی واگذار انجام بده.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که «آیا وزارت نفت تاکنون تمایلی در عوض جلاجل اختیار دمساز شدن مكرر مالکیت كلوپ نفت اثر داغ داده یا خیر؟»، تاکید انجام بده: خیر، این وزارتخانه فعلاً هیچ نامه‌‌ای نداده باریک.

[ad_2]

پسررئیس فدراسیون،خبرنگارمنتقدپدرش راتهدیدبه قتل انجام بده!

[ad_1]

پس نشيني رئیس یک فدراسیون ورزشی جلاجل پیج شخصی كلاه خود جلاجل اینستاگرام یک خبرنگار فعال جلاجل مربوط به حوزه وزنه بردار را به مقصد قتل تهدید انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، ه مبستر شدن فردا تصویر ورقه اینستاگرام پس نشيني رئیس یک فدراسیون ورزشی به مقصد دستگاه بافندگي خبرنگار خبرگزاری قوه قضاییه رسید که جلاجل آن، این كس خبرنگار یک رسانه را تهدید به مقصد قتل کرده صفت بويناك. بنابراین شرح احوال؛ جلاجل پست فرستادن شده روی ورقه اینستاگرام این فرد که حاوی موضوع ها زننده و ناسزا به مقصد خبرنگار باروح اشارت و خانواده اوی باریک ديباچه شده که «هر کجایی که در را ببینم سكين را جلاجل گلویت فرو می‌کنم».

گویا خبرنگار باروح تهدید واقع شده، تماسی برپا کردیم که اوی ديباچه انجام بده چندی قبل مطلبی جلاجل تمييز مدیریت یکی كره زمين روسای فدراسیون‌های ورزشی منتشر کرده و تهدید‌ها كره زمين بدون شك زمان جلاجل باروح اوی ابتر شدن شده باریک. این خبرنگار ورزشی گفت: تهدید‌های این فرد به مقصد ایسنتاگرام مسدود نشده باریک و اوی روی به هدف نخوردن تلفن هم نشين او هم پیام‌های تهدید آمیزی را فرستادن می‌کند.

غيرماذون فرد تهدید کننده، فدراسیون ورزشی باروح اشارت و خبرنگار تهدید به مقصد قتل شده نزد خبرگزاری قوه قضاییه محفوظ باریک.

[ad_2]

شفر:بازیکن خودمختاري منبرها باید گشنه گلزنی باشد/مخالفان منبرها پرسپولیسی بضع

[ad_1]

وینفرد شفر جلاجل نشست خبری پس ازآن كره زمين دیدار مقابل نفت شهر تهران تقریر داشت: خیلی جالب باریک که جلاجل کشورایران این همه كره زمين رسانه‌های مختلف تعدادی هندبال دستور كار دارند. خیلی گشاده رو شدم که جلاجل نظرسنجی یک دستور كار تلویزیونی هم مردم جلاجل نظرسنجی باوري داشتند منبرها می‌توانم پیمان خودمختاري را تغییر بدهم. ايشان که این نگاه خشم آلود را نداشتند، طرفدار تیم قرمز بودند حكماً این را به مقصد شوخی گفتم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سمرببی خودمختاري افزود: جلاجل شایعات شنیده‌مام که شاید منبرها خیلی بازیکنان را نخواهم و می‌گویند این بازیکن و آن یکی بازیکن باید برود. ارچه شما تمرینات ما را ببینید، همه ما یک تیم هستیم. خير فرد احكام کادر مربیان، بلکه همه بازیکنان توسط هم. گفتم که باید جلاجل این تا چه وقت هفته کار کنیم برخودهموار كردن بازیکنان كره زمين نگاه خشم آلود روحی روانی دردسترس شوند، چون ايشان مضطرب بودند. عملکردی که فردا كره زمين ما دیدید، این صفت بويناك که ما درشتي كردن را به مقصد جریان انداختیم. وقتی قاضي به مقصد سود ما پنالتی اعلام انجام بده، همه روی نیمکت به مقصد بیرون پریدند، چون كره زمين این همزباني گشاده رو بودند.

سرمربی خودمختاري توسط تعبیر اینکه می‌خواهم درزمينه بازی هم درستكاري کنم، به يادماندني انجام بده: كره زمين عملکرد تیمم خیلی خوشحالم. نیمه اولا ما خیلی شایسته کار کردیم، اما پاس‌های آخركار ما شایسته نيستي، یا خیلی آرامش جو یا شدید صفت بويناك. بین كورس نیمه توسط بازیکنان درستكاري کردم برخودهموار كردن جلاجل وام گذاردن پاس‌های آخركار تمرکز بیشتری داشته باشند، چون بازیکنان ما باید گشنه گلزنی باشند.

شفر آدم كردن داد: هر سه بازیکن ما جلاجل حروف روبروي هم قرار گرفتن شایسته عمل کردند. فرشید اسماعیلی، قهار انصاری و خلف وعده كله دار ايشان عيش جپاروف موقعیت گل داشتند. كلام بودم که ارچه درشتي كردن سانتر رسا داشته باشیم، نمی‌توانیم موقعیت گلزنی داشته باشیم. باید روی زمین بازی کنیم یا فرستادن‌های ما کوتاه باشد، حداکثر یک اسم هم معني. گل اولا که زدیم درست باریک روی یک همزباني رقم خورد، اما روحیه بازیکنان را فوق سرما برخودهموار كردن تعدادی گل‌های زیادتر مبارزه کنند و این همانی صفت بويناك که منبرها می‌خواستم. جلاجل نیمه دوم پیمان‌مان مرغوبيت شد، جپاروف شایسته عمل انجام بده، قهار انصاری كورس موقعیت بذال گلزنی داشت که می‌توانست ايشان را هم تبدیل به مقصد گل کند.

اوی توسط تعبیر اینکه نمی‌خواهم بگویم این بازیکن شایسته صفت بويناك یا آن یکی عالی صفت بويناك، گفت: جلاجل این بازی قهار انصاری، عيش جپاروف، داریوش شجاعیان و فرشید باقری خیلی شایسته بازی کردند. پس ازآن كره زمين بازی توسط پرسپولیس خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند باقری پیمان عنایت ندارد، اما این بااستعداد باریک که مربی به مقصد بازیکن شانس دوباره بدهد برخودهموار كردن او روحیه بگیرد و شرایطش را به شدني ببخشید. ارچه ما یک كنكور ارچه باقری شایسته نبوده، او را كره زمين ترکیب بیاوریم، پیمان بدتر انجام خواهد شد، بلکه باید به مقصد او دوباره بازی بدهیم برخودهموار كردن شرایطش مرغوبيت و مرغوبيت شود و اعتماد به مقصد شهواني پیدا کند.

سرمربی خودمختاري تأکید انجام بده: امید ابراهیمی، کاپیتان تیم ما هم عالی بازی انجام بده و به مقصد نظرم پنالتی او هم گل شد، چون همیشه وقتی درشتي كردن به مقصد تیر افقی می‌خورد و درشتي كردن پشت بام كره زمين برخورد به مقصد زمین بیرون می‌آید، درشتي كردن گل شده باریک. توسط این حلول كننده قاضي عملکرد عنایت داشت، گل را اعلام نکرد و مشکلی نیست! خیلی بااستعداد‌نمناك باریک که ما فواد‌مان بازی کنیم، زیادتر و مرغوبيت بازی کنیم و توسط لبخند هندبال بازی کنیم. چیزی که شایسته نيستي، ايشان تا چه وقت موقعیت شایسته داشتند و ما می‌دانستیم شماره ۱۰ و ۱۱ نفت روی درشتي كردن‌های رسا شایسته هستند و تا چه وقت موقعیت داشتند. پس ازآن كره زمين اینکه بازی ۲ ثمار تلخه شد، ما درشتي كردن‌های زیادی را كره زمين دستگاه بافندگي دادیم و این چیزی نيستي که منبرها می‌خواستم، چون وقتی بازی یک ثمار تلخه یا كورس ثمار تلخه انجام خواهد شد ما باید تمرکز بیشتری داشته باشیم، باید توسط تمركزفكر عمل کنیم، موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم و بتوانیم به مقصد گل‌های بیشتری برسیم.

اوی آدم كردن داد: تراكم زیادی روی بازیکنان ما صفت بويناك برخودهموار كردن مقابل نفت به مقصد پیروزی برسیم و منبرها نیز اینجا هستم برخودهموار كردن به مقصد تیم کمک کنم كره زمين رتبه‌های پایین بهم نماه به مقصد رتبه‌های پایین خردسالي کنیم. سرما مقابل نفت قدم مهمی تعدادی ما صفت بويناك برخودهموار كردن به مقصد این بااستعداد دستگاه بافندگي پیدا کنیم. دیدار ماضي نفت مقابل پرسپولیس را سه شهر بار مشاهده کرده بودم و این تیم مقابل پرسپولیس عملکرد بسیار عنایت داشت اما فردا ۸۰ برخودهموار كردن ۹۰ درصد بازی جلاجل اختیار تیم ما صفت بويناك و به مقصد عنایت بازی را کنترل کردیم. 

سرمربی خودمختاري تاکید انجام بده: جلاجل کنفرانس خبری ماضي راجع به مقصد روزبه چشمی سوالاتی شنیدم اما می‌خواهم دوباره بگویم چشمی یکی كره زمين بهترین مدافعان کشورایران باریک و ارچه روزبه یک حروف جلوتر بیاید شاید عملکرد حروف دفاعی ما پایین‌نمناك بیاید. جلاجل بازی قبلی مقابل پرسپولیس ما فرد یک ابل کوچک داشتیم که كشيده شده به مقصد پنالتی شد. همه بازیکنان کیهان و حتی مسی و رونالدو هم ابل می‌کنند و مدافعان نیز ابل می‌کنند که ممکن باریک تبدیل به مقصد گل شود. نمی‌خواهم هیچ هنگام ولادت این را بشنوم که او هافبک بهتری باریک و به مقصد نگاه خشم آلود منبرها او جلاجل دفاع خیلی كره زمين هافبک مرغوبيت باریک. خیلی گشاده رو شدم فردا نیز که شنیدم كره زمين تیم ما ۷ بازیکن جلاجل تیم ملی محضر دارد. مربی تیم ملی جلاجل کشورایران باریک برخودهموار كردن بهترین بازیکنان را كره زمين لیگ بالاتر به مقصد تیم ملی فراخواني کند و هم محفل توسط كلاه خود به مقصد جام جهانی کشورروسیه ببرد.

شفر تاکید انجام بده: بازیکنان خودمختاري نیز جلاجل كورس هفته اخیر عملکرد بهتری پیدا کردند.  منبرها بازی‌های زیادی جلاجل تیم‌های کشورتایلند، کشورجامائیکا وکانادا سرمربی تیم ملی بودم و مربیان باشگاهی تعدادی سرمربی تیم ملی اسم مكلف مهمی هستند. مربیان باشگاهی بازیکنان لیگی را می‌سازند و جلاجل اختیار تیم ملی آرامش طلب می‌دهند و امیدوارم منبرها نیز به مقصد سرمربی تیم ملی کمک و بازیکنان عنایت را تعدادی تیم ملی مهیا کنم.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که چون كه دستور كار‌ای تعدادی تقویت خودمختاري جلاجل نیم‌فصل دارد و آیا بازیکنانی همچون محسن کریمی و بهنام برزای به مقصد خودمختاري بازخواهند گشت؟ گفت: جلاجل حلول كننده موجودي لیگ بالاتر كورس هفته تعطیل باریک و جلاجل کنفرانس قبلی نیز مناقشه‌هایی راجع به مقصد جذب مهاجم جاماییکایی شد که خیلی غافلگیر شدم. باید بگویم قبل كره زمين اینکه مناقشه رسمی جلاجل اسم مورد بازیکنان جلاجل رسانه‌ها مطرح شود، ما جلاجل داخل كلوپ راجع به مقصد آن مناقشه و پس ازآن خودمان اعلام می‌کنیم. 

[ad_2]

خودمختاري، نفت را توسط گير هایش آذريون زد

[ad_1]

خودمختاري جلاجل آدم كردن دیدارهای هفته یازدهم لیگ بالاتر كره زمين وقت نما ۱۷:۴۵ پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل ورزشگاه آزادی به مقصد مصاف نفت رفت که جلاجل این دیدار به مقصد پیروزی ۲ ثمار تلخه رسید. فرید محمدی‌زاده (۵۵ – گل‌به مقصد خودی) و قهار انصاری (۶۴) گل‌های خودمختاري را به مقصد ميوه رساندند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، قهار انصاری جلاجل مال و مكنت به مقصد میدان و ترکیب اصلی خودمختاري ، سنه درخشانی را هیبت انجام بده. انصاری جلاجل تمامی حملات خودمختاري توسط دوندگی و بازی سوا درشتي كردن كلاه خود وعاء مالامال رنگی داشت و جلاجل نهایت توسط یک گل زیبا توانست مزد نمایش درخشان كلاه خود را بگیرد. آبی ها جلاجل این دیدار بازیکنان موفق دیگری مثل چپاروف و وریا غفوری را جلاجل اختیار داشتند اما مطمئنا درخشان ترین ستاره خودمختاري انصاری صفت بويناك.

خودمختاري یک پنالتی هم گرفت و توسط امیدابراهیمی به مقصد گل تبدیل انجام بده اما قاضي تشخیص نداد که درشتي كردن پشت بام كره زمين برخورد به مقصد تیر افقی قاپو نفت خلف وعده به هدف نخوردن فرود وارد به ذهن و به مقصد همین راحتی گل صحیح خودمختاري دیده نشد برخودهموار كردن بازی سه ثمار تلخه نشود.

خودمختاري توسط صاحبخانه پنجمین پیروزی كلاه خود جلاجل لیگ ۱۲ امتیازی شد و جای نفت شهرستان تهران را جلاجل رتبه یازدهم بهم نماه گرفت. نفت هم به مقصد نردبان دوازدهم صفه انجام بده. این اولین پیروزی خودمختاري توسط وینفرد شفر جلاجل لیگ بالاتر صفت بويناك و حكماً امتیازات این تیم عاقبت الامر كورس رقمی شد.

استقلال، نفت را با عقده هایش آتش زد

ترکیب خودمختاري: سید حسین حسینی، وریا غفوری، مجید حسینی، روزبه چشمی، میلاد زکی پوزش طلب، عيش جپارف، امید ابراهیمی، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی (۷۲ – قربانی) و قهار انصاری(۸۶ – مهدی قائدی)

سرمربی: وینفرد شفر

ترکیب نفت شهرستان تهران: میلاد فرهانی، احمد خاندان ها نعمه، فرید محمدی زاده، محسن بنگر،  علیرضا كرنش  کرامت (۵۲ – پوریا امینی)، احمد امیرکامدار، جهاز آقازمانی، هاشم بیک زاده (۶۶ – همداستاني حبیب زاده)، امیرحسین فشنگچی، امین منوچهری و خاندان ها کثیر (۷۶ – مجتبی حق متحد شدن)

سرمربی: حمید درخشان

گزارش ها گل ها 

۱-Zero (خودمختاري ): جلاجل دقیقه ۵۴ سانتر فرشید باقری توسط برخورد به مقصد فرید محمدزاده برخورد انجام بده  و واصل قاپو شد برخودهموار كردن گل اولا بازی به مقصد شکلی عجیب واصل قاپو بشود.

  

۲-Zero (خودمختاري): جلاجل دقیقه ۶۴ یکی افزونتر كره زمين حملات خودمختاري جواب يابي داد و پاس توسط ضربه كله دار فرشید اسماعیلی به مقصد قهار انصاری رسید و او درشتي كردن را به مقصد لفظ فنی و كره زمين بالای كله دار فرهانی واصل قاپو نفت شهرستان تهران انجام بده.

دقیقه یک: داریوش شجاعیان جلاجل ابتدای بازی اقدام به مقصد شوتزنی انجام بده که میلاد فراهانی ضربه او را مهار انجام بده.

دقیقه four: توسط ابل به هدف نخوردن دفاعی خودمختاري عیسی خاندان ها‌کثیر رئيس ديوان درشتي كردن شد که حكماً ضربه او به مقصد بالای قاپو رفت.

دقیقه ۱۳: فرستادن نوشين و تیز هاشم بیک‌زاده به مقصد دهانه قاپو خودمختاري را سیدحسین حسینی پس زدن انجام بده.

دقیقه ۱۷: قهار انصاری پشت بام كره زمين حرکت خلف وعده سپرده شدن جریمه اقدام به مقصد شوتزنی انجام بده که میلاد فراهانی موفق به مقصد مهار درشتي كردن او شد.

دقیقه ۲۰: فرستادن نفتی‌ها روی یک ضربه ایستگاهی توسط ضربه كله دار امین منوچهری هم نشين شد که درشتي كردن او به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۳۱: فرید محمدی‌زاده به مقصد دلیل اعمال اشتباه روی قهار انصاری كره زمين قاضي كنكور کارت زردفام گرفت.

دقیقه ۳۲: ضربه ایستگاهی استقلالی‌ها را امید ابراهیمی به مقصد سمت قاپو نفت شلیک انجام بده که درشتي كردن او پشت بام كره زمين برخورد به مقصد دیوار دفاعی تبدیل به مقصد کرنر شد.

دقیقه ۴۰: قهار انصاری مجال مهلت عنایت تعدادی گلزنی داشت که درشتي كردن او به مقصد کنار قاپو برخورد انجام بده و تبدیل به مقصد اوت شد.

دقیقه ۴۱: شوت زمینی امین منوچهری به مقصد سمت قاپو خودمختاري به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۴۴: ايمن سازي يورش خطرناک استقلالی‌ها موقعیت عنایت تعدادی این تیم ساخت که بيرون رفت میلاد فراهانی و دست اندازي محسن بنگر، این موقعیت را كره زمين استقلالی‌ها گرفت و حكماً باعث مصدومیت قاپو‌بان نفت شد.

دقیقه ۴۶: قهار انصاری جلاجل موقعیت تک به مقصد تک توسط میلاد فراهانی صفت بويناك که قاپو‌بان نفت توانست درشتي كردن مهاجم خودمختاري را پس زدن کند.

دقیقه ۵۵: فرستادن روی قاپو نفت شهرستان تهران توسط ابل فرید محمدی‌زاده جلاجل پس زدن درشتي كردن واصل قاپو شد برخودهموار كردن استقلالی‌ها توسط یک گل به مقصد خودی كره زمين حریف كلاه خود پیش بیفتند.

دقیقه ۵۷: امین منوچهری رئيس ديوان موقعیت مناسبی تعدادی به مقصد ميوه رساندن گل مساوی شد که این درشتي كردن كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۵۹: فرشید باقری پشت بام كره زمين کار ترکیبی بازیکنان خودمختاري رئيس ديوان موقعیت گل شد که درشتي كردن او به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۶۲: قاضي كنكور فرشید باقری را توسط کارت زردفام جریمه انجام بده.

دقیقه ۶۴: فرستادن به مقصد سپرده شدن جریمه نفت توسط ضربه كله دار فرشید اسماعیلی به مقصد قهار انصاری رسید که این بازیکن هم توسط شوتی سرضرب قاپو نفت را نيرنگ ساز انجام بده.

دقیقه ۶۷: قهار انصاری جلاجل سپرده شدن جریمه نفت رئيس ديوان موقعیتی عنایت شد که ضربه زمینی او را میلاد فراهانی مهار انجام بده.

دقیقه ۷۱: محسن بنگر، مدافع نفت شهرستان تهران كره زمين قاضي كنكور کارت زردفام گرفت.

دقیقه ۷۴: استقلالی‌ها رئيس ديوان موقعیت دیگری شدند که میلاد زکی‌پوزش طلب ضربه‌ای را به مقصد سمت قاپو نفت زد که توسط مدافعان پيرامون شد.

دقیقه ۷۷: قهار انصاری رئيس ديوان موقعیت گل دیگری شد که این شهرستان بار هم موقعیت تک به مقصد تک را میلاد فراهانی پس زدن انجام بده.

دقیقه ۹۰: مهدی قائدی توپی را جلاجل سپرده شدن جریمه تعدادی امید ابراهیمی فرستادن انجام بده که تعطيل كردن این بازیکن توسط قاضي كنكور پنالتی تشخیص داده شد.

دقیقه ۱+۹۰: امید ابراهیمی ضربه پنالتی خودمختاري را نتوانست تبدیل به مقصد گل کند که درشتي كردن برگشتی هم به مقصد بیرون رفت. حكماً نمايشگاه آهسته داغ جا داد که درشتي كردن او پشت بام كره زمين برخورد به مقصد زیر برخود هموار كردن قاپو، خلف وعده به هدف نخوردن به مقصد زمین خورده و تبدیل به مقصد گل شده باریک.

[ad_2]

حرفهای تخصصی قلعه نویی درزمينه بادتبریز وندای کعبه!

[ad_1]

امیرقلعه نویی پسفردا كره زمين گوز و هوای شهر تبریز خیلی شاکی صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سرمربی ذوبی ها جلاجل جواب به مقصد سوال خبرنگاری که كره زمين او درزمينه مشکلات شوق زده‌پولادين جلاجل گلزنی پرسید، گفت: طبیعی باریک. محمدرضا حسینی همه را دریبل کرده، اما جلاجل سه قدم نزده باریک. فکر می‌کنم تراکتورسازی نسبت به مقصد بازی‌های قبل ناچیز ابل‌نمناك صفت بويناك. درست باریک که تاچند مجال مهلت داشتیم و تاچند درشتي كردن را فرزین جمعيت انجام بده، اما جلاجل کل روی ساختارگرايي و نظم دفاعی کار کرده بودند. شما باید بازیکن باشی و جلاجل زمین بازی کنی برخودهموار كردن بدانی. بازیکن قوی و ضعیف جلاجل گوز فرقی ندارد. منبرها خودم جلاجل شهر تبریز بودم و هیبت دارم. جلاجل همه شهرها سمت گوز مشخص باریک، اما اینجا گوز چرخشی می‌وزد. گوز جلاجل شهر تبریز به مقصد شکل گردباد باریک. منبرها شخصاً هیچ‌هنگام ولادت بازی پدیده را فراموش نمی‌کنم. آن بازی فکر کردم آخركار الزمان شده و احكام انتظاركش ندا كره زمين کعبه بودم.

سرمربی شوق زده‌پولادين آدم كردن داد: ارچه پیمان پيمان‌وهوایی خیر صفت بويناك، بازی مرغوبيت می‌شد، اما وقتی گوز باریک، باید رو به مقصد بازی مستقیم بیاوری. كره زمين بازیکنان سپاسگزارم که توانستند جلاجل این پیمان پيمان‌وهوایی یک واليبال نسبتاً بهتری داشته باشند. ايشان مقابل هوادارانی بازی کردند که ۹۰ دقیقه تیم‌كندو را تشویق می‌کنند.

قلعه‌نویی جلاجل باروح کیفیت فريز ورزشگاه یادگار ولايت (ره) گفت: فريز را منبرها نسبت به مقصد جاهای افزونتر مرغوبيت دیدم، اما گوز همه‌چیز را به مقصد هم ریخت. تیم آقا یحیی یک دستور كار خاص دارد و روی زمین بازی می‌کنم، اما جلاجل بازی پسفردا فکر نمی‌کنم تراکتورسازی نزدیک قاپو ما شده باشند و رشید مظاهری زمین خورده باشد.

[ad_2]

ویراژ پیکان درنقش كره ارض/امضای جلالی برحکم آن جهاني کرانچار

[ad_1]

تیم واليبال متبدل شده و صحيح المزاج پیکان جلاجل ثانیه‌های پایانی مقابل سپاهان جلاجل خانه محقر این تیم  به مقصد برتری رسید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، دیدار تیم‌های سپاهان و پیکان كره زمين زمان سنج ۱۶:۴۵ پسفردا (سه‌شنبه)  جلاجل چارچوبه هفته یازدهم لیگ برتري جو جلاجل ورزشگاه وعاء كره ارض شهر اصفهان برگزار شد که این دیدار توسط برتری یک ثمار تلخه پیکان به مقصد پایان رسید. برفراز امامعلی جلاجل دقیقه ۹۲ در عوض پیکان موفق به مقصد گلزنی شد. توسط این نتیجه، پیکان توسط ۲۳ امتیاز جلاجل جایگاه دوم بهم نماه باقی ماند. سپاهان هم توسط ۱۱ امتیاز جلاجل جایگاه دوازدهم بهم نماه ایستاد. همداستاني حق گستر قاضي این دیدار به مقصد شاهین ثاقبی كره زمين سپاهان و منوي قاسمی كره زمين پیکان کارت زردفام اثر داغ داد.

اولین شکست جلاجل وعاء كره ارض و زيبايي شناس هواداران طلایی پوش در عوض ضياع و عقار به مقصد دوران عزايم باعث شد برخودهموار كردن ايشان پشت بام كره زمين گلی که جلاجل ثانیه های پایانی كره زمين پیکان دریافت کردند، به مقصد كله دار وام گذاردن شعارهایی علیه تیمشان بپردازند.

[ad_2]

هجوم بردن بیرانوند به مقصد مالک نفت توسط ص فآرايي کارواش!

[ad_1]

قاپو‌بان سابق تیم نفت جلاجل اسم مورد طلبی که كره زمين این كلوپ دارد ولی كلام می شود این تیم باید در عوض رفتن به مقصد آسیا این بدهی را بدهد، گفت: ارچه مادام فردا توسط منبرها، سیدجلال حسینی و وحید امیری تسویه نکنند صفت انحصارطلب چیزهایی که كره زمين ايشان داریم تحویل رسانه‌ها می‌دهیم مادام مردم همه چیز را بفهمند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، بیرانوند گفت: ما حق مان را كره زمين كلوپ نفت می‌خواهیم، اکنون eight دوال به مقصد ايشان AFC دوباره مجال مهلت داده اما ايشان هیچ کاری نکردند. معلوم نیست مسئولان كلوپ نفت جلاجل کدام سوراخی پنهان شده‌بضع، همانطور که گفتم ارچه مادام فردا تسویه نکنند قبل كره زمين اینکه واصل اردوی تیم ملی شویم همه چیز را تحویل رسانه‌ها خواهیم داد. خیلی چیزها می‌دانم که می‌توانم ايشان را بگویم. 

اوی آدم كردن داد: كره زمين هیچ کس نمی ترسیم. كلوپ نفت شهرستان تهران دوباره eight دوال هنگام ولادت مدعا جلاجل حالی که هنوز یک کار درست و حسابی اعمال نداده و منبرها نمی دانم این آقای گل محمدی روی چون كه حسابی نفت را به مقصد آقای جهانیان داده. آقای ستون حسینی، تاجیک و دیگران الان جلاجل کدام اسم غيرمنتظره قایم شده بضع که جواب يابي ما را بدهند؟

خیلی چیزها را می دانم اما مادام فردا به مقصد ايشان مهلت می دهم. آقای ساکت! آقای كلاه! مالکی که دفترش جلاجل کارواشی باشد که ماشین مردم را شستشو می کند می تواند كفالت دار باشگاهی باشد که جلاجل جام كلوپ های آسیا بازی می کند؟ وقتی منبرها به مقصد آنجا رفتم ماشین منبرها را شستند و به مقصد منبرها تحویل دادند، همین!

[ad_2]

قلعه‌نویی:مالکیت۶۰به مقصد۳۰بسود شوق زده پولادين صفت بويناك!

[ad_1]

سرمربی شوق زده‌پولادين گفت: مساوی نتیجه گیتی تعدادی هیچ کدام كره زمين تیم‌ها نيستي اما تراکتورسازی تعدادی مساوی به مقصد زمین وارد به ذهن صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، امیر قلعه‌نویی پشت بام كره زمين تساوی غير گل شوق زده‌پولادين مقابل تراکتورسازی، گفت: سيني آماری که تلویزیون داده مالکیت درشتي كردن ۶۵ به مقصد ۳۵ جلاجل اختیار ما صفت بويناك و ۹ مجال مهلت داشتیم، اما نتوانستیم كره زمين ايشان كاربرد کنیم. دوال پسندیده قاپو‌بان و کلاً ساختارگرايي دفاعی تراکتورسازی صفت بويناك، اما بازی تعدادی منبرها لذت نداشت. ۶۰ به مقصد ۳۰ مالکیت را جلاجل اختیار داشتیم و ۹ مجال مهلت ایجاد کردیم، ولی جلاجل مجموع بازی کیفیت واجب شده را نداشت.

 قلعه‌نویی درزمينه کیفیت پيمان‌وهوایی ورزشگاه یادگار ولايت (ره)، گفت: تراکتورسازی موقعیت آنچنانی نداشت. وقتی گوز آن هم به مقصد این نكراء باریک، بازی کیفیت واجب شده را ندارد. کاش داغ صفت بويناك، تگرگ آمدن و برف آلود می‌آمد، اما گوز نيستي. وقتی کیفیت جوی به مقصد این شکل باریک، تیم ضعیف و قوی فرق ندارد، چون بازی می‌رود روی رخدادها.

سرمربی شوق زده‌پولادين جلاجل جواب به مقصد این سوال که «آیا كره زمين این یک امتیازی که مقابل تراکتورسازی جلاجل شهرستان تبریز گرفتید راضی هستید یا خیر؟،»تاکید انجام بده: منبرها راضی نیستیم، چون این یک امتیاز به مقصد وجع هیچ‌کدام كره زمين تیم‌ها نخورد. شاید نظم دفاعی ايشان طوری صفت بويناك که اولین تيرخور‌كندو را روی گل نخوردن گذاشته بودند، اما ما درشتي كردن و میدان و مجال مهلت‌های زیادی داشتیم. جلاجل این مواقع که تیم حریف كنار زدن یک امتیاز باریک، شما باید كره زمين ۹ فرصتی که داشتیم، یکی كورس مادام را كاربرد کنید.این بازی بيرون كره زمين كاشانه صفت بويناك و نتیجه راضی‌کننده‌ای تعدادی شوق زده‌پولادين به مقصد شمار می‌آید. فوری هم گفتم که منبرها هیچ هنگام ولادت هندبال تدافعی بازی نمی‌کنم.

سرمربی تیم شوق زده‌پولادين ديباچه انجام بده: جلاجل نیمه دوم، ما یک هافبک بیرون آوردیم که كره زمين جناحین هجومی‌نمناك بازی کنیم و موفق هم شدیم. ایمان موسوی را هم جلاجل آدم كردن اضافه کردیم، چون كنار زدن سه امتیاز بودیم، اما حتما، حتما و حتماً جلاجل نیم‌فصل تغییراتی اعمال می‌دهیم. مطمئنا جلاجل پایان فصل جزو سه تیم اولا خواهیم صفت بويناك.

[ad_2]

پیرمردهای خودمختاري دربی را مقابل پرسپولیس تلافی کردند

[ad_1]

جلاجل محب تآميز یک چهارم نهایی مسابقات هندبال باشگاهی پیشکسوتان جام شهدای شورش اسلامی و اربابان هندبال، خودمختاري پیروز دربی شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، محب تآميز یک چهارم نهایی مسابقات هندبال باشگاهی پیشکسوتان جام شهدای شورش اسلامی و اربابان هندبال توسط برگزاری كورس دیدار ابتر شدن شد. جلاجل این مسابقات که جلاجل زمین فريز مصنوعی كلكسيون ورزشی شهید شیرودی برگزار می شود بازیکنان بالای پنجاه اسم باشليق محضر دارند.

جلاجل این دوال كره زمين خانواده شهید تهرانی‌مقدم و شهید رضایی‌مجد به مقصد هم مقام هم پياله خانواده‌های حجازی، آشتیانی، پورحیدری، سید علیخانی، جانملکی، بهزادی تقدیر خصوصی به مقصد عمل آمد.

راه‌پولادين یک – شاهین یک

گل‌ها: ایوب سلیمی‌مقدم در عوض راه‌پولادين و ستايش شده سجادی در عوض شاهین

جلاجل ضربات پنالتی راه پولادين پیروز شد.

پرسپولیس ۲ –  خودمختاري three

گل‌ها: بهروز پرورشخواه، عبدالعلی چنگیز و امیر شمسایی در عوض خودمختاري، مرتضی فنونی‌زاده و سعید نعیم‌آبادی در عوض پرسپولیس

[ad_2]