پرسپولیسی‌ها نگران کیفیت سیدجلال دربازی الاهلی

[ad_1]

گروهي محضر سیدجلال حسینی جلاجل دیدار مواجه نزد تیم ملی که مشکوک به مقصد مصدومیت این بازیکن صفت بويناك، باعث نگرانی جلاجل اردوی سرخپوشان شده باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پرسپولیس كلاه خود را مهیا اعمال كورس دیدار مواجه نزد گشايش فولاد و الاهلی عربستان می‌کند. كورس دیداری که می‌تواند وثیقه کننده خردسالي ايشان به مقصد رئيس بهم نماه لیگ بالاتر باشد و جلاجل آدم كردن جلاجل ابوظبی منتهی به مقصد خردسالي ايشان به مقصد جمهور چادرپوش تیم آسیایی شود. ثمار همین ازاصل برانکو امیدوار به مقصد آمادگی کامل شاگردانش باریک مادام جلاجل این كورس بزن بزن كره زمين جمعناتمام نیروهای كلاه خود سود ببرد.

سیدجلال حسینی یکی كره زمين بازیکنانی صفت بويناك که جلاجل دیدار سنه ماضي تیم ملی مقابل کشورکره جنوبی به مقصد میدان نرفت. تصاویری كره زمين او جلاجل حالی که پای يسار را تیپ کرده صفت بويناك، باعث نگرانی راجع مصدومیت این بازیکن شده باریک و جلاجل این تباني پرسپولیسی‌ها پیگیر پیمان او هستند مادام كره زمين سلامتی او آگاهی یابند.

سیدجلال حسینی جلاجل دیدار رفت كورس تیم پرسپولیس و الاهلی عربستان به مقصد دلیل محرومیت محضر نداشت و اکنون سرخپوشان امیدوار به مقصد همراهی او جلاجل بزن بزن عقب گرد و رهبری به هدف نخوردن دفاعی هستند.

[ad_2]

شورای تأمین قائمشهر:ورود بابلی ها ممنوع!

[ad_1]

رئیس هیات واليبال مدیر مازنداران اعلام انجام بده این هیات هیچ دخالتی جلاجل تصمیم شورای شهر قائمشهر مبنی ثمار برگزاری دربی مازنداران غير محضر هواداران تیم میهمان ندارد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی ، غلامرضا بهروان  جلاجل اسم مورد تصمیم هیات واليبال و شورای تأمین مدیر قائمشهر مبنی ثمار برگزاری دربی مازندران بین تیم‌های نساجی و خونه‌به مقصد‌خونه غير محضر هواداران تیم میهمان،‌ تقریر داشت: ما جلاجل هیات واليبال چنین تصمیمی نگرفته‌ایم و این فهمید را به مقصد نكراء تکذیب می‌کنم. شورای تأمین قائمشهر این تصمیم را گرفته و احكام جلاجل مکتوبای به مقصد ما این تصمیم را اعلام کرده باریک.

اوی آدم كردن داد: شورای تأمین محل بازگشت فوق دستگاه بافندگي ما باریک و می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد، اما هیات واليبال هیچ دست اندازي جلاجل این تصمیم نداشته . شورای تأمین این تصمیم را به مقصد استانداری هم اعلام کرده و كلام باریک جلاجل بازی قائمشهر تماشاگران بابلی محضر نداشته باشند و جلاجل بازی عقب گرد هم تماشاگران قائمشهری به مقصد غرب نروند.

رئیس هیات واليبال مازندران جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه ارچه هواداران بابلی به مقصد ورزشگاه بیایند، کسی نمی‌تواند جلوی ايشان را بگیرد، تاکید انجام بده: مگر روی پیشانی تماشاگران نوشته باریک که بابلی هستند یا قائمشهری؟ شورای تأمین قائمشهر هم می‌گوید که تماشاگران بابلی به مقصد لفظ دائم الخمر‌دهی شده به مقصد ورزشگاه نیایند. ما جلاجل هیات واليبال کار داریم سکوهای خلف وعده نیمکت تیم میهمان را خالی نگه داریم که این کار را هم خواهیم انجام بده.

بهروان جلاجل آدم كردن توسط تأکید ثمار اینکه جلاجل این تصمیم هیات واليبال هیچ نقشی نداشته باریک،‌ گفت: حتی ما را جلاجل جلسه هم راه ندادند، جلاجل حالی که شاید ما هم نظری داشتیم. شورای تأمین قائمشهر تصمیم خوش خدمتي كردن را جلاجل مکتوبای به مقصد ما فرستادن انجام بده و ما هم دقیقاً بدون شك نامه را منتشر کردیم. اوی جلاجل پایان جلاجل جواب به مقصد این پرسش که هیات واليبال چون كه نظری درزمينه این تصمیم شورای تأمین دارد، ديباچه انجام بده: ما معتقدیم باید فضایی ایمن مهيا شود برخودهموار كردن همه کنار هم بازی را تماشا کنند. نيرنگ ساز هم می‌گویم ارچه هواداران بابلی به مقصد ورزشگاه بیایند کسی نمی‌تواند مانع ورود ايشان شود.

[ad_2]

بیانات فدراسیون به مقصد دربی مازندران غير محضر بابلی ها

[ad_1]

مسوول برگزاری هم چشمي كردن‌های لیگ ردياب یک می‌گوید تاکنون كره زمين صیانت هیات هندبال مدیر مازندران درزمينه ممنوعیت محضر تماشاگران خونه به مقصد خونه جلاجل بازی توسط نساجی، مکتوبای به مقصد لفظ مکتوب نیامده باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، داربی مازندران بین نساجی قائم‌شهر و خونه به مقصد خونه غرب یکی كره زمين دیدارهای بااستعداد لیگ ردياب یک هندبال کشورایران محسوب انجام خواهد شد. اسم باشليق ماضي جلاجل دیدار گرد هم آمدن عقب گرد بین خونه به مقصد خونه غرب و نساجی قائم‌شهر اتفاقات ناخوشایندی رخ داد. جلاجل اواخر نیمه اقلیم این دیدار صفت بويناك که تماشاگران كورس تیم سرخرگ به مقصد تيررس سنگ به مقصد صیانت هم کردند و پشت بام كره زمين آن توسط نیروهای برقراری ایمنی درگیر شدند. جلاجل آدم كردن این اتفاقات تماشاگران قائم‌شهری که جلاجل تنگنا آرامش طلب گرفته بودند، توسط شکستن فنس‌های کنار زمین به مقصد داخل زمین هجوم آوردند مادام به مقصد این ترتیب این دیدار نیمه کاره جمعناتمام شود. 

پشت بام كره زمين آن کمیته انضباطی رای جنجالی صادر انجام بده و رای به مقصد پیروزی سه ثمار تلخه خونه به مقصد خونه داد، حکمی که اعتراض همه را به مقصد كنار زدن داشت مادام پشت بام كره زمين فشاری که به مقصد این کمیته آمد، آن‌ها رای كلاه خود را ۱۸۰ درجه تغییر دهند و نتیجه دیدار را سه ثمار تلخه به مقصد سود نساجی اعلام کنند. همین رای صفت بويناك که باعث شد خونه به مقصد خونه غرب اعلام کند که افزونتر موجودي نیست جلاجل لیگ ردياب یک فعالیت کند مادام این تیم مادام پای انحلال پیش برود. مشكل سازي‌ای که به مقصد دوره گدازش شد و امسال گواهي نامه فعالیت این تیم توسط سرمربی‌گری مكرم نکونام هستیم.

به مقصد هر حلول كننده به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد حواشی دیدار عقب گرد فصل ماضي هم‌چنان آدم كردن دارد و جلاجل حالی که همه خودشان را در عوض برگزاری این دیدار جلاجل هفته چهارم لیگ ردياب یک (شنبه یازده شهریور) فراهم آورنده می‌کنند، شورای تامین مدیر مازندران اعلام انجام بده که در عوض گرد هم آمدن نگه درآمد داشتن این دیدار كره زمين حواشی، اجازه ورود به مقصد تماشاگران خونه به مقصد خونه جلاجل این دیدار که نساجی جلاجل ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر میزبان باریک نمی‌دهد. تصمیمی که اعتراض شدید كلوپ خونه به مقصد خونه غرب را به مقصد كنار زدن داشت.

اما جلاجل حالی که فردا (شنبه) این دیدار برگزار انجام خواهد شد، فریبرز محمودزاده، مسوول برگزاری هم چشمي كردن‌های لیگ ردياب یک جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: مادام این وقت نما هیات هندبال مدیر مازندران این تصمیم را به مقصد لفظ مکتوب به مقصد ما اعلام نکرده‌ باریک مادام درزمينه آن تصمیم بگیریم. ما این نبا را مهجور جلاجل رسانه‌ها خوانده‌ایم ولی هنوز چیزی به مقصد لفظ کتبی به مقصد ما شرح احوال نشده‌ باریک. امیدواریم این مشکل گدازش شود مادام داربی مازندران به مقصد نیکی برگزار شود.

[ad_2]

نتایج مقدماتی جام جهانی جلاجل قاره اروپا

[ad_1]

هفته هفتم بازی‌های محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه جلاجل قاره اروپا توسط مندرج پیروزی‌هایی مقتدرانه جلاجل کارنامه تیم‌های ملی کشورپرتغال و کشورفرانسه يكم شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل يكم هفته هفتم بازی‌های محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ جلاجل قاره اروپا، پنجشنبه ليمو بازی‌هایی جلاجل سه رديف نظامي یک، كورس و هشت برگزار شد که جلاجل مهمترین ايشان تیم‌های ملی پرتغالی و کشورفرانسه روبه رو رقبای كلاه خود پیروز شدند.

جلاجل مهمترین بازی امشب جلاجل رديف نظامي A‌،‌ کشورفرانسه میهمانش کشورهلند را توسط نتیجه Four ثمار تلخه شکست داد. گریزمان ۱۴، لمار ۷۳ و ۸۸ و امباپه ۹۰ گل‌های کشورفرانسه را زدند. به مقصد این ترتیب خروس‌ها گامی رسا به مقصد صیانت خردسالي مستقیم به مقصد جام جهانی برداشتند و شانس کشورهلند هم در عوض حاصل کردن بلیت سفيران به مقصد کشورروسیه کمتر كره زمين قبل شد. جلاجل این رديف نظامي کشوربلغارستان توسط نتیجه Three ثمار ۲ ثمار میهمانش کشورسوئد چيرگي يافتن انجام بده و کشورلوکزامبورگ هم جلاجل خانه محقر توسط یک گل كره زمين مانع کشوربلاروس گذشت.

بهم نماه رديف نظامي اقلیم هم چشمي كردن‌ها 

۱- کشورفرانسه ۱۶ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۰+

۲- کشورسوئد ۱۳ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۷+

Three- کشوربلغارستان ۱۲ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۲-

Four- کشورهلند ۱۰ امتیاز؛ فال گرفتن گل Three+

۵- کشوربلاروس ۵ امتیاز؛ فال گرفتن گل Eight-

۶- کشورلوکزامبورگ Four امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۰-

جلاجل رديف نظامي B مهمترین دیدار بزن بزن کشورپرتغال روبه رو میهمان کوچکش کشورجزایر فارو صفت بويناك که توسط نتیجه ۵ ثمار یک سود پرتغالی‌ها خاتمه یافت. جلاجل این دیدار کریستیانو رونالدو سه شهر بار جلاجل دقایق Three، ۲۹ (پنالتی) و ۶۵، ویلیام کاروالیو جلاجل دقیقه ۵۸ و نلیون اولی‌ویرا جلاجل دقیقه ۸۴ در عوض کشورپرتغال و روگوی جلاجل دقیقه ۳۸ در عوض کشورجزایر فارو گلزنی کردند.جلاجل بازی‌های افزونتر این رديف نظامي کشورمجارستان جلاجل خانه محقر توسط نتیجه Three ثمار یک كره زمين مانع کشورلتونی گذشت و کشورسوئیس هم توسط نتیجه Three ثمار تلخه مقابل کشورآندورا به مقصد برتری رسید.

بهم نماه رديف نظامي دوم 

۱- کشورسوئیس ۲۱ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۲+

۲- کشورپرتغال ۱۸ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۲۳+

Three- کشورمجارستان ۱۰ امتیاز؛ فال گرفتن گل Three+

Four- کشورجزایر فارو ۵ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۲-

۵- کشورآندورا Four امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۴-

۶- کشورلتونی Three امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۲-

امشب جلاجل رديف نظامي H هم سه بازی برگزار شد جلاجل مهمترین ايشان کشوربلژیک میهمانش كوه زار‌الطارق را توسط ۹ گل جلاجل هم کوبید. دریس مرتنس ۱۶، توماس مونیه ۱۸،۶۱ و ۶۷، روملو لوکاکو  ۲۱، ۳۸ و ۸۴ (پنالتی)، اکسل ویتسل ۲۷ و ادن لنگ ۴۵ در عوض کشوربلژیک گلزنی کردند.جلاجل بازی‌های افزونتر این رديف نظامي کشورقبرس جلاجل خانه محقر روبه رو کشوربوسنی و هرزگوین Three ثمار ۲ پیروز شد و کشوریونان مقابل میهمانش کشوراستونی به مقصد تساوی سوا گل رضایت داد.

بهم نماه رديف نظامي H‌ 

۱- کشوربلژیک ۱۹ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۳۱+

۲- کشوریونان ۱۳ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۷+

Three- بوسنی ۱۱ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۷+

Four- کشورقبرس ۱۰ امتیاز؛ فال گرفتن گل Three-

۵- کشوراستونی ۵ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۲-

۶- كوه زار‌الطارق zero امتیاز؛ فال گرفتن گل ۳۰-

[ad_2]

فیفا:«جنگجویان تائگوک»ازپس کشورایران۱۰نفره برنیامدند

[ad_1]

سایت‌های فدراسیون جهانی هندبال و کنفدراسیون هندبال آسیا جلاجل شرح احوال‌هایی به مقصد صفت منسوب به طوس جداگانه به مقصد ناکامی کره‌های تعدادی نفوذ به مقصد دفاع شاگردان کارلوس کی‌طوق و پلیدی شکست ناپذیری تیم ملی کشورایران جلاجل انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ اشاعت کرده‌بضع.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تساوی غير گل تیم ملی کشورایران جلاجل دیدارش مقابل کشورکره جنوبی جلاجل هفته نهم بازی‌های محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه که كشيده شده به مقصد صفت به خاطرسپردني روند شکست ناپذیری مردان کارلوس کی‌طوق جلاجل این هم چشمي كردن‌ها شد، جلاجل سایت‌های فدراسیون جهانی هندبال (فیفا) و کنفدراسیون هندبال آسیا (AFC) واتاب داشته باریک.

فیفا درزمينه این بازی نوشته باریک:  جلاجل رديف نظامي A کشورکره جنوبی توسط قبول تساوی غير گل جلاجل کاخاش مواجه نزد کشورایران، همچنان باید تعدادی خردسالي به مقصد جام جهانی بجنگد و فعلاً این تیم جلاجل یک کورس سه تیمی باید جلاجل نهایی پيرامون مسابقات تعدادی حاصل کردن جانخاني خردسالي هم چشمي كردن کند. هر كورس تیم موقعیت‌هایی تعدادی گلزنی داشتند اما این تیم میزبان صفت بويناك که موقعیت‌های خطرناک‌تری تعدادی شکستن كوپله قاپو‌ها داشت. کشورکره جنوبی توسط یک امتیازی که گرفت پیشتاز کورس سه تیمی پيرامون آخركار هم چشمي كردن‌ها باریک اما تعدادی حاصل کردن سهمیه جام جهانی باید جلاجل خانه محقر کشورازبکستان پیروز شود.

AFC هم اینگونه جلاجل گزارشی توسط ديباچه «جنگ جو دوال آخری تعدادی رؤیای جام جهانی کره‌ای‌‌ها» درزمينه بازی مردان کی‌طوق جلاجل سئول نوشته باریک: کشورکره جنوبی كره زمين پشت بام نفوذ به مقصد دیوار دفاعی کشورایران ۱۰ نفره برنیامد. کشورایران، صدرنشین رديف نظامي A جلاجل مسافر یک پيرامون به مقصد پایان هم چشمي كردن‌ها توسط اقتدار مسافر‌اش را توسط تیم‌های تعقیب کننده‌آش صفت به خاطرسپردني کند. کره جلاجل ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی جلاجل ورزشگاه جام جهانی سئول می‌توانست پیش بیفتد اما موقعیت گیتی که نصیب جانگ هیون سون شده صفت بويناك كره زمين دستگاه بافندگي رفت و تاچند دقیقه پس ازآن چنین موقعیتی را همداستاني قوچان‌نسمت تعدادی کشورایران كره زمين دستگاه بافندگي داد. ۶ دقیقه پس ازآن كره زمين ابتر شدن نیمه دوم اما تیم میهمان ۱۰ نفره شد زمانی که سعید كرنش‌اللهی به مقصد خاطره ها برخورد به دنياآمدن وزیر ها کیم مین جائه کارت قرمز گرفت و شانس کره‌ای‌ها را تعدادی رسیدن به مقصد گل زیادتر انجام بده. 

کره بازی را فروسو کنترل داشت اما دفاع کشورایران سرسختانه مقاومت انجام بده و مبارزه موكدمصر تیم فروسو هدایت شین تائه یونگ تعدادی تكاپو كردن گل به مقصد جایی نرسید و این تیم توسط صور به مقصد میدان رفتن لی دونگ‌گوک کهنه‌کار نتوانست راهی تعدادی نفوذ به مقصد دیوار دفاعی میهمان پیدا کند و به مقصد این ترتیب کشورایران شکست ناپذیری و کلین‌شیت‌های متوالی‌اش جلاجل سومین پيرامون كره زمين محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ را صفت به خاطرسپردني انجام بده.

[ad_2]

تساوی مسی و سوارز جلاجل ليمو شکست کشورشیلی

[ad_1]

پانزدهمین هفته كره زمين دیدارهای محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه توسط پیروزی خانگی سلسائو و توقف فینالیست‌های کوپا آمه‌ریکای اسم باشليق ۲۰۱۱ معاشر شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پانزدهمین هفته كره زمين محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه جلاجل شهربان آمریکای جنوبی، صبحگاهان پسفردا (جمعه) توسط اعمال ۵ دیدار خاتمه یافت. کشوربرزیل که صعودش پیش كره زمين این قطعی شده صفت بويناك و به مقصد امتیازات این بازی نیاز نداشت میهمانش کشوراکوادور را توسط نتیجه ۲ ثمار تلخه شکست داد. پائولینیو، هافبک جدید بارسلونا جلاجل دقیقه ۷۰ و کوتینیو ستاره برزیلی لیورپول جلاجل دقیقه ۷۷ گل‌های این بازی را به مقصد ميوه رساندند.

کشورآرژانتین اما جلاجل كاشانه کشوراروگوئه‌ به مقصد نتیجه‌ای مرغوبيت كره زمين تساوی غير گل دستگاه بافندگي پیدا نکرد. نتیجه‌ای که تعدادی افزونتر فینالیست كورس گرد هم آمدن اخیر کوپا آمه‌ریکا یعنی کشورشیلی جلاجل کلبهاش رقم خورد بدتر هم صفت بويناك چريدن که این تیم توسط نتیجه Three ثمار تلخه به مقصد کشورپاراگوئه باخت. آرتورو ویدال هافبک کشورشیلی جلاجل دقیقه ۲۴ به مقصد ابل قاپو خودی را همچنين انجام بده. ویکتور کاسرس جلاجل دقیقه ۵۵ نهمین گل را تعدادی کشورپاراگوئه‌ای‌ها به مقصد ميوه رساند و ریچارد اوریتس جلاجل دقیقه ۹۰ مبانيت را به مقصد Three گل افزایش داد.

جلاجل افزونتر دیدارهای صبحگاهان پسفردا کشورونزوئلا جلاجل كاشانه مواجه نزد کشورکلمبیا به مقصد تساوی غير گل رضایت داد و کشورپرو هم توسط نتیجه ۲ ثمار یک كره زمين مانع کشوربولیوی گذشت.بهم نماه ۱۰ تیمی محب تآميز انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه جلاجل شهربان آمریکای لاتین جلاجل پایان هفته پانزدهم این هم چشمي كردن‌ها به مقصد گزارش ها زیر باریک:

۱- کشوربرزیل ۳۶ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۲۷+

۲- کشورکلمبیا ۲۵ امتیاز؛ فال گرفتن گل Three+

Three- کشوراروگوئه ۲۴ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۹+

Four- کشورشیلی ۲۳ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۲+

۵- کشورآرژانتین ۲۳ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱+

۶- کشورپرو ۲۱ امتیاز؛ فال گرفتن گل ؛  تلخه

۷- کشورپاراگوئه ۲۱ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۵-

Eight- کشوراکوادور ۲۰ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱+

۹- کشوربولیوی ۱۰ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۲۱-

۱۰- کشورونزوئلا ۷ امتیاز؛ فال گرفتن گل ۱۷-

[ad_2]

رونالدو، نردبان را مكان گذاشت و به مقصد رکورد دایی نزدیکتر شد

[ad_1]

کاپیتان تیم ملی کشورپرتغال توسط گلزنی جلاجل بازی این تیم جلاجل هم چشمي كردن‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه، به مقصد رکوردی جدید رسید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، three گلی که رونالدو جلاجل پیروزی خانگی ۵ ثمار یک ليمو ماضي (پنجشنبه) تیم هندبال کشورپرتغال مواجه نزد جزایرفارو به مقصد ميوه رساند، او را جلاجل طبقه‌بندی بازیکنان دارای بیشتری گل ملی بالاتر كره زمين نردبان، اسطوره هندبال کشوربرزیل (۱۹۵۷ برخودهموار كردن ۱۹۷۱) آرامش طلب داد.

رونالدو توسط این هت‌تریک ۷۸ گله شد و كره زمين نردبان‌ای که ۷۷ گل ملی دارد، سبكبار گرفت، پوشيدگي رونالدو این مبنا گل را جلاجل ۱۴۴ بازی ملی به مقصد ميوه رسانده باریک جلاجل حالی که نردبان ۷۷ گل كلاه خود را جلاجل ۹۲ بازی ضربت ديده صفت بويناك. این پنجمین هت‌تریک رونالدو جلاجل طبقه ملی صفت بويناك، کسی که جلاجل طبقه معهد ۴۳ شهرستان بار این کار را اعمال داده باریک. رونالدو فعلاً فرد ۶ گل افزونتر می‌خواهد برخودهموار كردن به مقصد رکورد فرانس پوشکاش، اسطوره هندبال کشورمجارستان به مقصد ديباچه بازیکن اروپایی دارنده بیشترین گل ملی برسد. جلاجل طبقه‌بندی برترین گلزنان جلاجل طبقه ملی، علی دایی مهاجم سابق تیم ملی کشورایران توسط ۱۰۹ گل جلاجل ۱۴۹ بازی صدرنشین باریک.

رونالدو، پله را جا گذاشت و به رکورد دایی نزدیکتر شد

[ad_2]