گلزن خودمختاري:پرداختی ما به مقصد پرسپولیسی‌ها ربطی ندارد

[ad_1]

هافبک خودمختاري که پشت بام كره زمين مدتها به مقصد ترکیب خمارآلود؛ می گوید جلاجل بازی توسط پدیده موفق شد بهترین گل حيات تازه يافتن فوتبالش را به مقصد ميوه برساند. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، قهار انصاری  می گوید که رحمتی آنجا قاپو بان بزرگی باریک که توسط یک ابل هرگز بازی های گیتی که در عوض خودمختاري اعمال داده جلاجل هوش هواداران فراموش نمی شود و جلاجل بازی توسط پدیده هم در عوض جاي دنج ابل او هم نوفه شدند.

او جلاجل جواب به مقصد اینکه جلاجل رختکن بین كورس نیمه چون كه گذشت که موفق شدید برنده بازی شوید؟ گفت: علی آقا جلاجل رختکن رو به مقصد ما انجام بده و گفت نباید رحمتی مضطرب به مقصد شهر تهران برود. او گفت باید به مقصد خاطره ها رحمتی بازی را تغییر بدهیم چون او در عوض تیم زحمت کشیده باریک. ما جلاجل رختکن هم نوفه شدیم به مقصد خاطره ها کاپیتان خودمختاري پیروز شویم و پروردن را شکر پیش آقا مهدی شرمسار نشدیم. 

گلزن استقلال:پرداختی ما به پرسپولیسی‌ها ربطی ندارد

قهار جلاجل جواب به مقصد این سوال که به مقصد نگاه خشم آلود در رحمتی باید در عوض اشتباهی که اعمال داد تنبیه شود؟ افزود: اصلا منبرها چنین حسی ندارم. ايشان که می گویند رحمتی باید به مقصد خاطره ها اشتباهش تنبیه شود یادشان رفته که او چقدر در عوض خودمختاري مفید بوده باریک؟ رحمتی جلاجل بیشمار كره زمين بازی ها یک نفره خودمختاري را نجات داده باریک و طبیعی باریک که توسط یک بازی بزرگی او زیر سوال نمی رود. مطمئن باشید مهدی هنوز هم بهترین گلر کشورایران باریک و جلاجل بازی های بعدی باعملکردش جواب محکمی به مقصد این انتقادها می دهد. بین كورس نیمه آقا مهدی كره زمين اشتباهی که اعمال داده صفت بويناك خیلی مضطرب صفت بويناك و منبرها گفت دادم که گل می زنم و ابل او را جاي دنج می کنم. پروردن را شکر شرمسار آقا مهدی نشدم.

پرسپولیسی ها اعتراض کرده بضع و كلام بضع که ظاهرا خودمختاري قهرمان شده که همه زروسيم های كندو را گرفته بودند؟ بیانات قهار جلاجل این به دفعات این صفت بويناك: «منبرها فکر نمی کنم این مشکل به مقصد بازیکنان پرسپولیس ارتباطی داشته باشد. ما فصل قبل ۵۰ درصد كره زمين مطالبات كلاه خود را دریافت کردیم ولی كلوپ ايشان توسط بازیکنان پرسپولیس تسویه انجام بده. جلاجل آن زمان ما یک شهرستان بار هم جلاجل باروح بازیکنان پرسپولیس ضبط كردن نکردیم. بازیکنان پرسپولیس هم نباید این حواشی را به مقصد بازیکنان خودمختاري تباني بدهند. ما زروسيم های خودمان را می گیریم و ايشان هم زروسيم های خودشان را دریافت می کنند.»

[ad_2]

آپشن و تلافي جام، مقام افراد اعتصابی ها توسط طاهری

[ad_1]

علی‌اکبر طاهری جلاجل آخری اظهاراتش جلاجل باروح اعتصاب بازیکنان پرسپولیس اعلام انجام بده که این كلوپ مادام الان ۷۰ درصد قرارداد این فصل بازیکنانش را وام گذاري کرده و این پرداختی‌ها به مقصد لفظ تمييز بوده باریک. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، این جلاجل حالی باریک که بازیکنان پرسپولیس پس ازآن كره زمين بازی تیم‌كندو توسط شوق زده‌پولادين جلاجل صفحات اجتماعی مدعی شدند ۶۰درصد قراردادشان را كره زمين كلوپ طلبکارند و حق دارند كنار زدن صفت پست نسا و بحرها كلاه خود باشند.

پندارخمارلو مدیر رسانه‌ای كلوپ پرسپولیس جلاجل این به دفعات این صفت منسوب به طوس هزیمت می‌دهد: «پرداختی‌ها به مقصد بازیکنان کاملا مشخص باریک و بدون شك‌صفت منسوب به طوس که طاهری اعلام انجام بده مادام ۷۰ درصد قرارداد بازیکنان وام گذاري شده . اینکه فعلاً بعضی كره زمين بازیکنان نگاه خشم آلود دیگری دارند به مقصد خاطره ها آپشن‌های موجود جلاجل قرارداد‌های آنهاست. به مقصد صفت منسوب به طوس مثال جلاجل قرارداد فلان بازیکن وارد به ذهن باریک که جلاجل لفظ قهرمانی تیم ۱۰ درصد قراردادش را تلافي خواهد گرفت. جلاجل این لفظ باریک که آن بازیکن توسط کسر این ۱۰ درصد مدعی انجام خواهد شد ۶۰ درصد طلبکار باریک. جلاجل واقع پرداختی‌های كلوپ به مقصد بازیکنان بدون شك ۷۰درصد باریک که حكماً شامل آپشن‌ها نمی‌شود.»

آپشن و پاداش جام، محل اختلاف اعتصابی ها با طاهری

خمارلو درزمينه اینکه چريدن كلوپ پرسپولیس لیست پرداختی‌های بازیکنانش را منتشر نمی‌کند می‌گوید: «قرارداد‌های بازیکنان پرسپولیس جلاجل دائم الخمر لیگ موجود باریک و هر کس می‌خواهد بداند بازیکنان چقدر دریافتی داشته‌بضع بدون شك ۷۰ درصد را كره زمين صفت تبليغاتچي قراداد‌های موجود جلاجل دائم الخمر لیگ ناچیز کنند. حكماً جلاجل این باروح هیئت مدیره تصمیم گیرنده خواهد صفت بويناك و حلقه زدن تشخیص داده شود پرداختی‌های بازیکنان را رسانه‌ای خواهیم انجام بده.»

[ad_2]

سرمربی ایرانی؛موفق ترین مربی فصل بوندس لیگا شد

[ad_1]

الکساند نوری سوا شک پدیده این فصل بوندس لیگا بوده باریک. برخودهموار كردن فردا زیاد كره زمين این سرمربی ایرانی آلمانی برایتان نوشته ایم و این شهرستان بار می خواهیم به مقصد یک نکته جالب جلاجل باروح نوری اشارت کنیم. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، اینکه او فرد تعویض موفق مربی جلاجل بین تیمهای موجودي جلاجل بوندس لیگا بوده باریک. سایت welt کشورآلمان جلاجل گزارشی به مقصد خامه توبیاس هولتکامپ نوشته: كره زمين میان ۱۸ سرمربی موجودي جلاجل بوندس لیگا، ۹ سرمربی جایشان روی نیمکت را به مقصد فرد دیگری دادند و جلاجل میان این به‌تمامی، فرد یک تغییر نتیجه مثبتی داشته باریک.

 این تغییر پيوسته كاري به مقصد كلوپ وردبرمن می شود که تصمیم گرفت ویکتور اسکریپنیک را به مقصد دلیل عملکرد و نتایج ضعیفی که توسط برمن گرفته صفت بويناك آن جهاني و مربی دیگری را جایگزین او کند.

الکساند نوری مربی جایگزین او صفت بويناك که فعلاً توانسته تحول بزرگی جلاجل این تیم ایجاد کند و وردبرمنی که كره زمين نگاه خشم آلود تاکتیکی و قوچ فیزیکی بازیکنانش حرفی تعدادی ذكرخير نداشت، تلويح به مقصد تیمی کند که خير فرد شایسته و سریع بازی می کند بلکه نتایج بسیار نیکی هم گرفته و خير فرد افزونتر كار بزرگ صفه به مقصد بوندس لیگای ۲ تهدیدش نمی کند بلکه فعلاً امیدوار باریک که اسم باشليق افزونتر جلاجل لیگ اروپا بازی کند. 

نوری ۳۷ ساله که كره زمين ۲ اکتبر ۲۰۱۶ – ۱۱ مهر اسم باشليق قبل – به مقصد ديباچه روی نیمکت وردربرمن نشسته (سيني آمارسایت ترانسفرمارکت، او قبل كره زمين این تاریخ، سه بازی به مقصد ديباچه مربی معاذاله هدایت برمن را به مقصد كفالت داشت) برخودهموار كردن قبل كره زمين بازیهای چالاک بوندس لیگا توانسته كره زمين ۲۴ بازی، ۳۸ امتیاز بگیرد و تیمش قبل كره زمين بازیهای دیشب بوندس لیگا جلاجل طبقه هفتم بهم نماه آرامش طلب داشت(برمن توسط پیروزی دیشب مقابل هرتابرلین به مقصد طبقه ششم رسید) درصورتی که برمن بتواند در۳ هفته باقیمانده طوری امتیاز بگیرد که به مقصد طبقه پنجم بهم نماه برسد به مقصد لفظ مستقیم جلاجل لیگ اروپا موجودي خواهد صفت بويناك و جلاجل لفظ جا گرفتن جلاجل جایگاه ششمی، راهی پلی اف لیگ اروپا می شود.

سرمربی ایرانی؛موفق ترین مربی فصل بوندس لیگا شد

[ad_2]

لیست مازاد برانکو؛برون رفت ۶نفر كره زمين پرسپولیس

[ad_1]

پرسپولیس قهرمان كم‌كم به مقصد پایان راه این فصل كلاه خود نزدیك انجام خواهد شد و فعلاً زمان آن ورا رسیده كوچكترين همچون اسم باشليق‌های ماضي سرمربی تیم لیست بازیكنان مازاد را جلاجل اختیار كلوپ بگذارد. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط توجه به مقصد اعتصاب بازیكنان و اتفاقات کنار‌ای اخیر هنوز برانكو لیستی نداده باریک اما شنیدیم نامويه كروات تاچند بازیكن كنونی پرسپولیس را نمی‌خواهد. او می‌خواهد اسكلت فعلی تیمش را صفت به خاطرسپردني و نیمكت پرسپولیس را هم تقویت بطي ء السير. شرح احوال زیر شما را جلاجل جریان بازیكنان رفتنی پرسپولیس آرامش طلب می‌دهد.

شخانه كرمی خير، احكام فرشید باقری!

شخانه كرمی آرامش طلب صفت بويناك جانشین گیتی تعدادی كمال كامیابی‌نیا باشد اما هرگز نتوانست خوش خدمتي كردن را به مقصد برانكو تحمیل بطي ء السير. این بازیكن جلاجل پرسپولیس تبدیل به مقصد یك نیمكت‌نشین دائمی شد و فعلاً شنیده انجام خواهد شد به مقصد رغم مرتبط بودن قرارداد، باید برود! ظاهراً برانكو چشمش فرشید باقری هافبك تدافعی ناراضی خودمختاري را گرفته باریک و ثمار همین ازاصل دستور كار‌ای تعدادی صفت به خاطرسپردني شخانه كرمی ندارد. پرسپولیس جلاجل غیاب كمال كامیابی‌نیا هنگام محرومیت لطمات زیادی خورد و نامويه كروات نمی‌خواهد همین هیبت منغص را واگويي بطي ء السير.

جهاز نریمان‌كره ارض؛ جلاجل گروی سرنوشت جبرائيل!

جلاجل شيريني و انتقالات نیم‌فصل، برانكو به مقصد این امید جهاز نریمان‌كره ارض را خرید كوچكترين كلام می‌شد تكنیكی همچون پیام صادقیان دارد و می‌تواند جلاجل پرسپولیس حسابی بدرخشد اما این‌صفت منسوب به طوس نشد. نریمان‌كره ارض كوچكترين توسط فرهاد كاظمی كره زمين ماشین‌سازی شهرستان تبریز هم كنار گذاشته شده صفت بويناك، جلاجل پرسپولیس چیزی داغ جا نداد. پوشيدگي شماره ۸۸ پرسپولیس مجال مهلت زیادی هم تعدادی خودنمایی نداشت و بيهوشي كره زمين دقیقه ۸۸ به مقصد پس ازآن واصل زمین شد. جهاز مادام پایان لیگ هفدهم توسط پرسپولیس قرارداد دارد منتهای مراتب درنگ كردن او جلاجل گروی تمدید یا گروهي تمدید قرارداد جبرائيل رفیعی باریک. ارچه جبرائيل جلاجل پرسپولیس بماند، رفتن نریمان‌كره ارض قطعی باریک و برانكو احكام جلاجل صورتی جهاز را صفت به خاطرسپردني می‌بطي ء السير كوچكترين شماره ۷ مستثنا شود!‌

لیست مازاد برانکو؛خروج 6نفر از پرسپولیس

ربیع‌يابس؛ نترس و آقایی بیایند، می‌رود

سرمربی كروات پرسپولیس همين جلاجل ضبط كردن‌های كلاه خود كره زمين محسن ربیع‌يابس تعریف و تمجید می‌بطي ء السير ولی ارچه بتواند سعید آقایی مدافع يسار نفوذی تراكتورسازی شهرستان تبریز و نترس خلیل‌زاده را خردمندي، آن‌گاه قید شماره ۱۸ خوش خدمتي كردن را خواهد زد. فراموش نكنید پست اصلی محسن ربیع‌يابس هافبك دفاعی باریک كوچكترين جلاجل این پست هم برانكو طي صفت به خاطرسپردني كمال كامیابی‌نیا به مقصد فكر خرید فرشید باقری باریک. بنابراین درنگ كردن محسن ربیع‌يابس جلاجل پرسپولیس فصل آینده كوچكترين طي دفاع كره زمين ديباچه قهرمانی لیگ بالاتر سودای موفقیت جلاجل آسیا را دارد نیز كمی سخت باریک.

احسان علوان‌زاده؛ بالای ۲۳ اسم باشليق انجام خواهد شد

احسان علوان‌زاده هم كوچكترين این اواخر جلاجل دقایق پایانی و به مقصد ديباچه بازیكن تعویضی پرسپولیس به مقصد بازی گرفته می‌شد، احكام یك مشكل دارد و آن هم ورود به مقصد جمعيت بازیكنان بالای ۲۳ اسم باشليق باریک!‌ بازیكن يسار‌پايين آمدن و خوزستانی پرسپولیس مدير اماكن متبركه ۲۸ فروردین ۱۳۷۳ باریک و تعدادی فصل آینده جزو سهمیه بزرگسال محسوب انجام خواهد شد. بنابراین صفت به خاطرسپردني او هم به مقصد معنای مالامال كشته شدن یك سهمیه بزرگسال پرسپولیس باریک و بعید می‌دانیم برانكو علوان‌زاده را نگه دارد!

ابوالفضل درویش‌وند؛ برانكو گلر سوم مطمئن می‌خواهد

ابوالفضل درویش‌وند سنگربان بالنتيجه پرسپولیس مشكل احسان علوان‌زاده را ندارد اما به مقصد ديباچه گلر سوم هنوز نتوانسته رضایت خاطره ها برانكو را جلب بطي ء السير. نامويه كروات فصل ماضي هم معذرت مرتضی قدیمی‌پوزش طلب را خواهان شدن چون نتوانسته صفت بويناك توسط گلرهای اولا و دوم پرسپولیس هم چشمي كردن بطي ء السير. پوشيدگي برانكو كورس قاپو‌بان مطمئن به مقصد اسامی علیرضا بیرانوند و بوژیدار رادوشوویچ جلاجل اختیار دارد ولی به مقصد فكر روزی باریک كوچكترين یكی كره زمين این كورس محروم یا احتمالاً مصدوم شوند و آن‌گاه باید گلر سوم دايگي اعتماد داشته باشد.

محمدامین آرامش جو‌قريحه؛ كانون جدایی!

مدافع يسار نفوذی فصل ماضي صبای قم به مقصد این امید به مقصد پرسپولیس پیوست كوچكترين به مقصد ديباچه بازیكن فیكس این تیم به مقصد پیراهن تیم ملی هم برسد اما مصدومیت ناخواسته قبل كره زمين سرخرگ لیگ شانزدهم كارش را نامسلح كرد. محمدامین آرامش جو‌قريحه پشت بام كره زمين خلف وعده انجام شدن آسیب‌دیدگی هم نتوانست دوباره قلب برانكو را به مقصد دستگاه بافندگي بیاورد و به مقصد یك نیمكت‌نشین محض تبدیل شد. او جلاجل شيريني و انتقالات نیم‌فصل هم كره زمين نفت شهرستان آبادان پیشنهاد داشت ولی موفق نشد رضایتنامه كلوپ پرسپولیس را بگیرد و ناخواسته مادام پایان فصل آدم كردن داد. فعلاً هم آرامش جو‌قريحه و هم برانكو ایوانكوویچ راضی به مقصد جدایی این بازیكن هستند.

عقبنشینی ضروری:

آلكسی پلی‌یانسكی و ولادیمیر پریموف كورس بازیكن گران‌قیمت (!) و بنجاق اوكراینی پرسپولیس آن فوتبالیست‌هایی نبودند كوچكترين برانكو تصور می‌كرد و بالاجبار و توسط تراكم رسانه‌ها و… كره زمين این تیم مستثنا شدند. احمد نوراللهی و امید عالیشاه كورس بازیكن مؤثر پرسپولیس هم به مقصد دلیل خدمتگزار سربازی كره زمين پرسپولیس رفتند. 

شخانه زاهدی و محمد رحمتی كورس بالنتيجه پرسپولیس هم كره زمين نیم‌فصل به مقصد ماشین‌سازی شهرستان تبریز پیوستند. آنتونی گولتس هم كوچكترين ابتدای فصل به مقصد مرخصی رفت ولی ناگهان غیب شد و افزونتر به مقصد کشورایران بازنگشت. رامین رضاییان هم نتوانست توسط برانكو كنار بیاید و كره زمين پرسپولیس آن جهاني شد مادام پرسپولیس جلاجل لیگ قهرمانان آسیا به مقصد نكراء كره زمين نیمكت ضعیف كلاه خود مضرت بخورد. 

بنابراین به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد برانكو باید هنگام خرید بازیكن نیم‌نگاهی هم به مقصد لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد و لیست خرید كلاه خود را ثمار این ازاصل تنظیم بطي ء السير.

[ad_2]

بهم نماه دوربرگشت لیگ بالاتر؛ اینجا هم پرسپولیس

[ad_1]

توقف پرسپولیس جلاجل بازی توسط شوق زده‌پولادين و سرما باارزش خودمختاري جلاجل مشهد موجب شد که خودمختاري جلاجل بهم نماه گرد هم آمدن عقب گرد به مقصد كورس امتیازی پرسپولیس برسد. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط توجه به مقصد فال گرفتن گل به مقصد مراتب مرغوبيت پرسپولیس، قهرمان لیگ بالاتر تعدادی اینکه جلاجل گرد هم آمدن عقب گرد لیگ هم صدرنشین مسابقات باشد به مقصد یک تساوی كره زمين بازی توسط سیاه‌جامگان نیاز دارد. خودمختاري جلاجل صورتی می‌تواند صدرنشین گرد هم آمدن عقب گرد لیگ شود که جلاجل هفته آخركار سپاهان را ببرد و پرسپولیس هم به مقصد سیاه جامگان ببازد.

سپاهان توسط توجه به مقصد نتایج درخشان زلاتکو کرانچار جلاجل بهم نماه گرد هم آمدن عقب گرد كلاه خود را مادام طبقه سوم بالاکشیده باریک. صبای قم هم كره زمين شایسته‌های نیم فصل دوم باریک که جلاجل گرد هم آمدن عقب گرد جلاجل طبقه ششم آرامش طلب دارد. عملکرد پدیده و نفت شهر آبادان هم جلاجل نیم فصل دوم مقبول بوده باریک. فولاد خوزستان و نفت شهر تهران هم همچنان كره زمين قعرنشینان گرد هم آمدن عقب گرد لیگ‌بضع.

جلاجل شرایطی که فال گرفتن گل كورس تیم مواجه نزد بوده تیمی که گل مضروب زیادتر داشته جلاجل طبقه بالاتر آرامش طلب گرفته باریک.

بهم نماه گرد هم آمدن عقب گرد

۱.پرسپولیس ۳۴ امتیاز، فال گرفتن گل:۲۰

۲.خودمختاري شهر تهران ۳۲ امتیاز، فال گرفتن گل:۱۲

۳.سپاهان ۲۳ امتیاز، فال گرفتن گل: ۳،مضروب:۱۵

۴.تراکتورسازی ۲۳ امتیاز، فال گرفتن گل:-

۵.خودمختاري خوزستان ۲۰ امتیاز

۶.صبای قم ۱۹ امتیاز

۷.پدیده ۱۸ امتیاز، فال گرفتن گل: –

۸.شوق زده پولادين ۱۸ امتیاز، فال گرفتن گل:۳-

۹.نفت شهر آبادان ۱۷ امتیاز

۱۰.پیکان ۱۶ امتیاز، فال گرفتن گل: ۳-

۱۱.سایپا ۱۶ امتیاز، فال گرفتن گل:۵-، مضروب:۷

۱۲.گشايش فولاد ۱۵ امتیاز

۱۳.سیاه‌جامگان ۱۳امتیاز، فال گرفتن گل: ۳-

۱۴.نفت شهر تهران ۱۳ امتیاز، فال گرفتن گل: ۳-

۱۵.فولاد خوزستان ۱۳ امتیاز، فال گرفتن گل: ۶-

۱۶.ماشین سازی ۹ امتیاز ، فال گرفتن گل: ۱۱-

[ad_2]

تنش جدید جلاجل پرسپولیس؛ بازیکنان خواهان انزواطلب طاهری؟

[ad_1]

کمتر کسی فکرش را می‌انجام بده به مقصد مسافر یک هفته پس ازآن كره زمين صاحبخانه ديباچه قهرمانی، اخبار بازیکنان و معهد به مقصد حدی تیره و مظلم شود که واصل یک كلنجار علنی شوند و مستثنا كره زمين اینکه تمرینات را به مقصد اعتصاب بکشانند، پشت بام كره زمين محضر علی اکبر طاهری مدير تیم جلاجل رختکن نیز به مقصد تمرین برنگردند!

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، كره زمين گرد هم آمدن و نزدیک نبا می‌رسد پرسپولیسی‌ها زن خواهي آن هستند که طاهری برکنار شود و مدیر دیگری بیاید که مستثنا كره زمين اسپانسر، در عوض معهد درآمدزایی کند مادام جلاجل موقعیت‌های آلرژي زا مثل این روزها، به مقصد شمار معهد زروسيم تزریق شود. مشکل بازیکنان توسط مدیریت این باریک که هر هنگام ولادت كره زمين طاهری بايسته دریافت بخشی كره زمين مطالبات‌كندو را کردند، جواب منفی شنیدند و این جلاجل حالی باریک که طاهری طی كورس اسم باشليق ماضي، هرگز درآمدزایی به مقصد غیراز اسپانسر مشترک توسط خودمختاري و تراکتورسازی (به مقصد لفظ لمس كردني و گسترده) نداشته باریک.

حكماً شرکت‌هایی بودند که جلاجل کنار سرخپوشان موجودي شوند اما پشت بام كره زمين چندی هم تراز و هم سان قضایی و به مقصد محبس رفتن مدیر یکی كره زمين این شرکت‌ها، پرسپولیس بدون شك درآمدزایی جزیی جلاجل کنار اسپانسر را نیز كره زمين دستگاه بافندگي داد و به مقصد این حلول كننده و سنه مبتلا شد. خبرورزشی نوشته فعلاً بازیکنان منتظرند مادام نبا برکناری طاهری را بشنوند و اینکه مدیرعامل جدیدی به مقصد پرسپولیس بیاید و وطن اختيار كردن «کشورمالی» جلاجل این معهد را تقویت کند.

[ad_2]

خودمختاري:پرسپولیسی‌ها زودتر كره زمين ما زروسيم گرفته‌ بودند

[ad_1]

مدير تیم واليبال خودمختاري گفت: منبرها نشنیدم که بیرانوند جلاجل باروح دریافتی بازیکنان ما چون كه حرفی مضروب اما برخودهموار كردن جایی که می‌دانم پرسپولیسی‌ها زودتر كره زمين ما زروسيم گرفته‌بضع.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، نصرالله عبداللهی مدير تیم خودمختاري جلاجل اسم مورد برتری آبی‌پوشان جلاجل مشهد، دیدار آلرژي زا خودمختاري مقابل سپاهان جلاجل هفته آخركار و مباحث مختلف درستكاري‌های زیر را اعمال داد. 

توسط این نتیجه و شکست تراکتورسازی نایب قهرمانی به مقصد دوال آخركار کشید. 

سپاهان تیم بسیار نیکی باریک که پس ازآن كره زمين به‌تمامی، نتایج بسیار نیکی را حاصل کردن کرده باریک، ما نیم فصل اولا که توسط این تیم بازی کردیم ايشان تیم نیکی داشتند و مطمئنا توسط تغییر سرمربی شزایط‌كندو بديل شد، اما امیدوارم هواداران به مقصد ورزشگاه بیایند برخودهموار كردن بتوانیم این تیم را شکست دهیم. 

قطعا این مسجدها روی حاصل کردن سهمیه مستقیم تأثیرگذار باریک.

کادر فنی کار خوش خدمتي كردن را اعمال می‌دهد و ما هم می‌دانیم این مسجدها چون كه اهمیتی دارد، امیدوارم قدم آخركار را جلاجل لیگ محکم برداریم. 

امید ابراهیمی چون كه مشکلی پیدا انجام بده که نتوانست بازی کند؟ 

هفته ماضي هم یک مقدار پای او وجع می‌انجام بده و کادر فنی وقتی متوجه شد او مشکل دارد، تعدادی گریز كره زمين مصدومیت، او را بديل انجام بده. ارچه کادر پزشکی و کادر فنی به مقصد این نتیجه برسند که امید ابراهیمی مقابل سپاهان هم بازی نکند، این همزباني می‌افتد برخودهموار كردن این بازیکن را تعدادی دیدار بااستعداد آسیایی صفت به خاطرسپردني کنیم. 

قبل كره زمين بازی توسط الاهلی، مسئولان معهد به مقصد بازیکنان چک‌هایی را بازدادن کردند که ظاهراً تعدادی اواخر خردادماه باریک. 

این چک‌ها بخشی كره زمين مطالبات بازیکنان صفت بويناك که كره زمين قبل به مقصد ايشان گفت بازدادن داده بودند. فکر می‌کنم توسط این چک‌ها قريب ۸۰ درصد به مقصد بازیکنان بازدادن شد و آنهایی که رقم قرارداد کمی داشتند زیاد كره زمين ۸۰ درصد مطالبات كلاه خود را دریافت کردند.

کادرفنی به چه نحو؟ 

این فهمید شامل حلول كننده همه باریک و کادر فنی هم مطالبات خوش خدمتي كردن را دریافت کرده باریک. 

حتماً می دانید که پس ازآن كره زمين بازدادن زروسيم به مقصد بازیکنان خودمختاري، پرسپولیسی‌ها دستگاه بافندگي به مقصد اعتصاب مضروب و بیرانوند جلاجل کنایه مدعی شد که حتماً استقلالی‌ها قهرمان شده‌بضع که كره زمين ما زیادتر گرفته‌بضع.

منبرها اظهارنظر بیرانوند را نشنیده‌مام و نمی‌دانم او چون كه كلام باریک. پرسپولیسی‌ها قبل كره زمين اینکه ما زروسيم بگیریم مطالباتشان را دریافت کرده‌بضع و این دریافتی‌ها توسط نگاه خشم آلود اسپانسر باریک. شهرستان بار قبلی که اسپانسر زروسيم تقسیم کرده صفت بويناك، بازیکنان ما دیرتر زروسيم گرفتند و این افزونتر به مقصد مذاکرات مدیران معهد‌ها توسط اسپانسر شهر ربط دارد.

اما اسپانسر مشترکی هم چنین دردسرهایی دارد.

بازیکن به مقصد كنار زدن مطالباتش باریک و فکر می‌کند ارچه لیگ صفت انحصارطلب شود افزونتر به مقصد طلبش نمی‌رسد. كره زمين قدیم همین تفکر جلاجل تیم‌ها صور داشت، این بستگی به مقصد تناقض مدیران توسط اسپانسرها باریک، یادم می‌آید جلاجل اواسط نیم فصل دوم، پرسپولیسی‌ها زودتر زروسيم گرفتند و طبیعتاً ممکن باریک بازیکنان ما هم به مقصد كنار زدن مطالبات خودشان باشند، اما افتخاری مبارزه انجام بده و توسط مذاکراتش موفق شد بخش دیگری كره زمين بستگاه بازیکنان را كره زمين اسپانسر بگیرد. طبعا وقتی بازیکنان خودمختاري زروسيم بگیرند به مقصد گوش پرسپولیسی‌ها می‌رسد و ايشان هم بیانات اثر داغ می‌دهند، ولی این به مقصد مذاکرات مدیران توسط اسپانسرها پيوسته كاري باریک. 

جلاجل مسافر یک هفته به مقصد پایان لیگ، شایعات زیادی نقل کرد محضر بازیکنان مختلف جلاجل خودمختاري مطرح شده و حتی ديباچه انجام خواهد شد منصوریان لیست بازیکنان مدنظرش را به مقصد معهد داده باریک.

ما شيريني و انتقالات را برخودهموار كردن زمانی که بازی توسط الاهلی صفت انحصارطلب نشود، سرخرگ نمی‌کنیم چون واقعا تمرکز کادر فنی توسط بازیکنان روی آن مسجدها باریک، بازی توسط التعاون عربستان مسجدها آلرژي زا دوال آخركار باریک و توسط صور آنکه تقریبا خردسالي کرده‌ایم، اما باید حواسمان به مقصد هفته پایانی باشد و هر چون كه می‌شنوید شایعه باریک، اینکه هر دوال بگویند فلانی می آید و فلانی می‌رود، منبع مشخصی ندارد و هر هنگام ولادت كره زمين زبان کادر فنی ما چنین چیزهایی را شنیدید، باور کنید، برخودهموار كردن الان هم که منبرها توسط شما درستكاري می‌کنم منصوریان لیستی به مقصد معهد نداده و آرامش طلب باریک جلاجل این زمینه توسط اعضای کادر فنی جلسه داشته باشد. محضر كورس بازیکن جلاجل خودمختاري قطعی باریک و جباروف و چشمی به مقصد لیست ما بازمی‌گردند. فکر می‌کنم نهایتا كورس یا سه بازیکن به مقصد به استثناي این كورس نفر جذب تیم ما شوند. 

جلاجل لفظ خردسالي خودمختاري این احيانا صور دارد که تیم به مقصد الاهلی عربستان بخورد، آیا تعدادی تغییر میزبانی كره زمين کشورعمان به مقصد کشورازبکستان کاری اعمال شده؟ 

ما مکتوبای را دردسترس کرده و قصد داریم به مقصد AFC فرستادن کنیم برخودهموار كردن کشورازبکستان میزبان کشورایران باشد، فکر می‌کنم خودمختاري خوزستان هم همین پیمان را داشته باشد چون جلاجل زمان برگزاری بازی، کشورعمان هوای گرمی دارد و ما می‌خواهیم جلاجل کشورازبکستان به مقصد میدان برویم. 

[ad_2]

ناآرامي اعتصاب پرسپولیس به مقصد دفتروزیرکشید/کلید درپول بلیت فروشی

[ad_1]

پانویس‌های اخیر جلاجل جمهور پرسپولیسی‌ها كشيده شده به مقصد ثمار گزاری جلسه مدیران كلوپ پرسپولیس و رئیس فدراسیون جلاجل وزارت نرمش و جوانان شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پشت بام كره زمين قهرمانی تیم پرسپولیس جلاجل لیگ برتري جو، همه چیز آرامش جو صفت بويناك برخودهموار كردن اینکه پانویس به مقصد باطني این كلوپ شعاب انجام بده و اعتصاب، شعار علیه بازیکنان و استعفای جوارح هیات مدیره تیتر اولا لاله گون ها شد.

پشت بام كره زمين اعتصاب بازیکنان جلاجل وصيد دیدار توسط پرسپولیس و بیانات منفی شماری هواداران و مدیران كلوپ را به مقصد هم نشين داشت.

همه چیز به مقصد همین منوال آدم كردن داشت برخودهموار كردن اینکه سنه ماضي جلاجل پانویس دیدار تیم های پرسپولیس و شوق زده اهن تعدادی كره زمين هواداران موجودي جلاجل ورزشگاه آزادی علیه بازیکنان شعار كله دار داده و ايشان را بی غیرت جرم بخش کردند. جلاجل پایان بازی نیز بازیکنان بیانات منفی به مقصد اتفاقات جلاجل آزادی داغ جا دادند و حتی علیرضا بیرانوند مدعی شد که جلاجل پایان بازی توسط الوحده كره زمين پرسپولیس مستثنا خواهد شد.

بحران اعتصاب پرسپولیس به دفتروزیرکشید/کلید در پول بلیت فروشی

اتفاقات اخیر کاری انجام بده برخودهموار كردن مسئولان وزارت نرمش خواهان محضر مدیران پرسپولیس جلاجل این وزارتخانه شدند و فردا گرشاسبی به مقصد هم نشين مهدی گرزن به مقصد وزارت نرمش رفتند و جلسه ای را توسط مدیران ارشد ورزرش کشور برگزار کردند.

جلاجل این جلسه جمهور بندی شد برخودهموار كردن تعدادی گدازش مشکلات کشورمالی بازیکنان پرسپولیس، فدراسیون واليبال و دائم الخمر حق بلیت فروشی كلوپ پرسپولیس را وام گذاري کند برخودهموار كردن این قائله ختان بخیر شود.

گرزن نیز موافقت اولیه كلاه خود را تعدادی وام گذاري بدهی بلیت فروشی پرسپولیسی ها را اعلام انجام بده و حلقه زدن پولی به مقصد حساسب كلوپ واریز شود برخودهموار كردن تاچند سنه آینده توسط بازیکنان این تیم نیز تسویه حاسب کشورمالی لفظ خواهد گرفت.

[ad_2]

منصوریان لیست فصل پس ازآن خودمختاري را به مقصد معهد داد

[ad_1]

یازده بازیکنی که سرمربی خودمختاري زن خواهي تمدید قراردادشان شده، مشخص شدند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پیش كره زمين این اعلام شده صفت بويناك که پشت بام كره زمين پایان فصل، قرارداد ۱۳ بازیکن خودمختاري صفت انحصارطلب شده و بازیکن آزاد محسوب می‌شوند. امید ابراهیمی، بهنام برزای، قهار انصاری، سیدمجید حسینی، کاوه رضایی، لئوناردو پادوانی، وریا غفوری، یعقوب کریمی، امید نورافکن، مجتبی حقدوست، علیرضا سیار، رابسون و ارشیا بابازاده جزو این بازیکنان هستند. 

قريب یکی كورس هفته پیش علیرضا منصوریان لیستی به مقصد مدیران معهد خودمختاري داد و كره زمين ايشان خواهان شدن که اقدامات واجب شده در عوض تمدید قرارداد ۱۱ بازیکن لفظ بگیرد. جلاجل این لیست، بازیکنانی چون رابسون، برزای، انصاری، رضایی، ابراهیمی، نورافکن، حسینی، کریمی، غفوری، حقدوست و پادوانی آرامش طلب دارند که منصوریان زن خواهي تمدید قراردادشان شده باریک.

سرمربی خودمختاري قصد دارد استخوا‌بندی فصل جاری كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کند. ارچه چون كه منصوریان این لیست را به مقصد مسئولان معهد داده باریک، اما اولویت‌بندی کرده که چون كه بازیکنانی جلاجل لیست اصلی او آرامش طلب دارند. كره زمين يكباره بااستعداد‌ترین بازیکنان می‌توان به مقصد رابسون، رضایی، ابراهیمی و نورافکن اشارت انجام بده. رابسون به مقصد لفظ قرضی كره زمين باهیا کشوربرزیل به مقصد خودمختاري پیوسته و مدیران معهد خودمختاري به مقصد چشم برزیلی پیشنهاد قرارداد سه ساله در عوض تبرئه دائمی رابسون داده‌بضع. اما رضایی و ابراهیمی دستگاه بافندگي رد به مقصد مسئولان معهد مضروب‌بضع و اعلام کرده که پشت بام كره زمين پایان فصل مذاکرات را اعمال می‌دهند. نورافکن هم به مقصد زودی قراردادش را توسط خودمختاري تمدید می‌کند و مشکلی به خاطر او صور ندارد.

منصوریان در عوض تقویت تیمش به مقصد یک بازیکن جلاجل شهر جناح صاف و یک بازیکن جلاجل به هدف نخوردن دفاع نیاز دارد. اینها حرفه ها‌هایی باریک که جلاجل این اختصاصی مضروب شده و قطعی نیست. 

سرمربی خودمختاري در عوض اینکه فصل آینده تیمش را در عوض قهرمانی ببندد، جلاجل روزهای آینده لیست بازیکنان مدنظرش را توسط اولویت‌بندی به مقصد همداستاني افتخاری مدیرعامل خودمختاري خواهد داد. سرمربی و مدیران خودمختاري امیدوارند توسط وام گذاردن صفت تبليغاتچي ۳۰ درصد كره زمين قرارداد بازیکنان بتوانند ايشان را در عوض تمدید قرارداد جلاجل یک ماه آینده ستيزنده کنند.

[ad_2]

فرار طارمی بسوی آقای گلی دوم+بهم نماه

[ad_1]

مهدی طارمی توسط ۲ گلی که مقابل شوق زده پولادين به مقصد ميوه رساند جلاجل وصيد تکرار آقای گلی آرامش طلب گرفت.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، هفته بیست و نهم لیگ خلیج پارس فردا توسط eight دیدار همزمان برگزار شد و جلاجل این هم چشمي كردن تقریبا آقای گل لیگ شانزدهم مشخص شد.

مهدی طارمی توانست توسط ۲ گل مقابل شوق زده پولادين كره زمين ساسان انصاری مسافر بگیرد و به مقصد تنهایی جلاجل رئيس بهم نماه گلزنان آرامش طلب گیرد. ساسان انصاری نتوانست مقابل صنعت نفت شهرستان آبادان گلزنی کند و گادوین منشا توسط گلی که مقابل سایپا به مقصد ميوه رساند، خلف وعده كله دار انصاری آرامش طلب گرفت.

مبنا گل غيرماذون بازیکن تیم
۱۸ مهدی طارمی پرسپولیس
۱۶ ساسان انصاری فولاد
۱۵ گادوین منشا پیکان
۱۲ محمد قاضی نفت شهرستان تهران
۱۰ زيبايي بیت سعید خودمختاري خوزستان
۱۰ مرتضی تبریزی شوق زده پولادين

 

[ad_2]