کمالوند:سوشابدموقع وبدجایی سوتی داد/یک گل مارانگرفتند

[ad_1]

برفراز کمالوند پشت بام كره زمين شکست ۲ ثمار یک تیمش مقابل خودمختاري گفت: اولا كره زمين همه كره زمين همه تماشاگران شایسته نفت تشکر می‌کنم، هوادارانی که اثر داغ دادند فرهنگ بالایی دارند و حتی ارچه نزدیک زمین باشند و تیم‌كندو شکست بخورد، پیمان بدی جلاجل كنكور به مقصد صور نمی‌آورند.

قاضي به مقصد نشانه گل ميان بند زمین را اثر داغ داد، اما کمکش نگاه خشم آلود دیگری داشت
اوی افزود: تیم ما پسفردا شایسته بازی نکرد و دلیلش این صفت بويناك که ما روی گل اولا اشتباهی کردیم که بدون شك ابتدای بازی گل خوردیم و این گل پيمان سردی رو پیکر تیم ما صفت بويناك. توسط این حلول كننده مجال مهلت تعدادی جاي دنج داشتیم و موقعیت‌های ما هم فکر می‌کنم زیادتر كره زمين تیم خودمختاري صفت بويناك و حتی توسط بازیکنان تیم که درستكاري می‌کردم، گفتند توپی که استقلالی‌ها كره زمين روی به هدف نخوردن عقب گرد دادند، تبدیل به مقصد گل شده صفت بويناك. حتی قاضي اوباشيگري ميان بند زمین را به مقصد نشانه گل اثر داغ داد، اما کمک قاضي تشخیص داد که این درشتي كردن گل نشده باریک.

پنالتی ما گرفته نشد!
سرمربی تیم نفت توسط اشارت به مقصد عملکرد داوری تاکید انجام بده: ما حتی می‌توانستیم یک پنالتی داشته باشیم که تعدادی ما گرفته نشد. توسط این حلول كننده باختیم و به مقصد تیم خودمختاري تبریک می‌گویم که به مقصد فینال رسید. این يكدلي نیکی که این فصل تعدادی ما رقم خورد، این صفت بويناك که برخودهموار كردن نیمه نهایی جام حذفی فوق آمدیم و این تعدادی صنعت نفت يكدلي نیکی محسوب انجام خواهد شد. منبرها كره زمين عملکردی که برخودهموار كردن به مقصد اینجا داشتیم راضی هستم، اما به مقصد نظرم می‌توانستیم به مقصد فینال برسیم. بحرها‌ها مبارزه زیادی کردند و جلاجل نیمه دوم هم می‌توانستیم نتیجه را برگردانیم، اما این يكدلي رخ نداد و امیدوارم اسم باشليق آینده بتوانیم جلاجل جام حذفی كره زمين محب تآميز نیمه نهایی هم رد شدن کنیم.

سوشا بد جایی و بد زمانی ابل انجام بده و روی گل اولا خودمختاري مقصر صفت بويناك
اوی جلاجل جواب به مقصد این پرسش که به چه علت عملکرد سوشا مکانی جلاجل بازی‌های اخیر نفت شهر آبادان ضعیف بوده باریک، خاطره ها اثر داغ انجام بده: شما جلاجل باروح بازی پسفردا درستكاري می‌کنید یا بازی‌های قبل، طي اینکه سوشا جلاجل کدام بازی عملکرد ضعیف داشته باریک که پسفردا این‌صفت منسوب به طوس درستكاري می‌کنید؟! ارچه بخواهیم جلاجل باروح این بازی عرض بزنیم باید گفت سوشا جلاجل نمايشگاه گل اولا خودمختاري مقصر صفت بويناك، اما روی گل دوم كره زمين او هیچ‌کاری ثمار نمی‌آمد که بخواهد اعمال دهد. شجاعیان جلاجل شش‌قدم سپرده شدن جریمه درشتي كردن را جلاجل هم چشمي كردن توسط دفاع ما به مقصد گل تبدیل انجام بده. هر قاپو‌بانی صفت بويناك آن گل را دریافت می‌انجام بده. منبرها باید بگویم که قاپو‌بان اولا ما توسط نگاه خشم آلود مربی قاپو‌بان‌ها تجريد انجام خواهد شد. به مقصد‌هر حلول كننده این یک مناقشه تخصصی باریک و نگاه خشم آلود مربی قاپو‌بان‌‌های ما این صفت بويناك که سوشا پیمان بهتری نسبت به مقصد رقبای كلاه خود دارد. منبرها نمی‌خواهم بگویم سوشا اشتباهی مرتکب نشد بلکه او روی گل اولا مقصر صفت بويناك، اما مرغوبيت باریک بگوییم سوشا بد جایی و بد زمانی ابل انجام بده، چون كه چه بسيار ما ارچه جلاجل نیمه اولا بدون شك یک گل را می‌خوردیم می‌توانستیم جاي دنج کنیم که اتفاقاً جاي دنج هم کردیم، که قاضي گل ما را نپذیرفت.

ارچه نیمه اولا یک ثمار تلخه جمعناتمام می‌شد بازی را می‌بردیم
کمالوند جلاجل بیانات به مقصد این پرسش که به چه علت تیمش پس ازآن كره زمين دریافت گل دوم به مقصد اندازه کافی روی قاپو خودمختاري تراكم نیاورد و حتی پس ازآن كره زمين تكاپو كردن یک گل هم مبارزه زیادی تعدادی به مقصد تساوی کشیدن بازی نکرد، گفت: به مقصد باوري منبرها همه مشکلات ما كره زمين گل دوم به مقصد پس ازآن حریف ابتر شدن شد. ارچه بازی جلاجل بدون شك نیمه اولا یک ثمار تلخه می‌شد، ما قطعاً بازی را می‌بردیم، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل نیمه اولا یک گل زدیم و قاضي قبول نکرد. جلاجل نیمه دوم منبرها به مقصد بازیکنانم گفتم قبل كره زمين هر چیز مراقب باشید گل نخوریم برخودهموار كردن بتوانیم گل‌های دریافتی را جاي دنج کنیم. اما شایسته افزونتر زیادتر كره زمين این زورمان نرسید. ما پسفردا مقابل تیمی باختیم که ۱۵، ۱۶ بازیکن ملی‌پوش داشت، خودمختاري تیم بزرگی باریک و دیدید پسفردا حتی شماری ملی‌پوشان این تیم كره زمين يكباره نورافکن روی نیمکت نشسته بودند. ما برخودهموار كردن اینجای کار توانستیم تیم‌های بزرگی را كره زمين پیش‌رو برداریم، سپاهان را جلاجل شهر اصفهان بردیم و پرسپولیس را جلاجل شهر تهران حذف شدني کردیم که هر کدام كره زمين این بازی‌ها یک فینال بودند.

دستمزد مکانی حتی کمتر كره زمين افزونتر قاپو‌بان‌های ماست!
سرمربی تیم هندبال صنعت نفت شهر آبادان جلاجل جواب به مقصد سؤال یکی افزونتر كره زمين خبرنگاران جلاجل تباني توسط اینکه آیا جذب سوشا مکانی به مقصد خاطره ها هم سر کشورمالی صفت بويناك و ارچه این معهد پیمان کشورمالی بهتری داشت قاپو‌بان مهتر‌تری را جذب می‌انجام بده یا خير، ديباچه انجام بده: به چه علت هم سر را به مقصد هم شهرستان ربط می‌دهید؟ شما اصلاً می‌دانید قرارداد سوشا مکانی توسط ما چقدر باریک؟ او دستمزدش حتی کمتر كره زمين افزونتر قاپو‌بان‌های ماست! مشکلات کشورمالی هم ربطی به مقصد این قضیه نداشت. چون سوشا پسفردا یک گل بد خورده شما همه چیز را به مقصد هم شهرستان ربط می‌دهید. طي اینکه او احكام روی یکی كره زمين گل‌ها مقصر صفت بويناك و جلاجل نمايشگاه گل دوم کاری كره زمين دستش ثمار نمی‌آمد. اشتباهی که سوشا داشت تعدادی هر قاپو‌بان بزرگی جلاجل کیهان پیش می‌آید، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گفتم ابل او جلاجل زمان و بازی نیکی رخ نداد. بدون شك‌صفت منسوب به طوس که قبلاً هم دیدید ما سه بازی صوفیانی را بازی دادیم که آن هم تشخیص مربی قاپو‌بان‌ها صفت بويناك. ارچه هم پسفردا سوشا بازی انجام بده نيرنگ ساز نگاه خشم آلود مربی قاپو‌بان‌های تیم صفت بويناك. منبرها تعدادی بازپسین شهرستان بار جلاجل این باروح می‌گویم وقتی یک تیمی می‌سرما همه جلاجل آن وعاء دارند وقتی تیمی هم شکست می‌خورد همه مقصرند، برخودهموار كردن وقتی هم سرمربی هست نباید بازیکن را مقصر جلوه داد.

اینکه برخودهموار كردن محب تآميز نیمه نهایی جام حذفی فوق وارد به ذهن‌ایم کار بزرگی کرده‌ایم
اوی درزمينه اتفاقات فغانی قاضي كنكور نیز گفت: كره زمين نگاه خشم آلود منبرها فغانی مثل همیشه صفت بويناك. به چه علت باید بخواهیم شکست‌مان را به مقصد داوری شهرستان ربط بدهیم?! ما هر وقت گذراني ۱۸ بازیکن ملی داشتیم، باید خودمان را مدعی بدانیم. شما خبرنگاران آبادانی طوری عرض می‌زنید که مثل اين كه تیم صنعت نفت پنج قهرمانی جلاجل جام حذفی و شش قهرمانی جلاجل لیگ دارد! عرض کلی منبرها این باریک که ما باید تعدادی موفقیت‌های زیادتر پتانسیل بیشتری داشته باشیم. جلاجل پیمان فعلی ما باید دستور كار‌ریزی داشته باشیم که بتوانیم جلاجل اسم باشليق پس ازآن توسط تقویت تیم‌مان پیمان بهتری داشته باشیم. تیمی که پنجمین اسم باشليق حضورش جلاجل لیگ‌ برتري جو را (پنجمین اسم باشليق متوالی) سپری می‌کند برخودهموار كردن همین محب تآميز نیمه نهایی جام حذفی که وارد به ذهن کار بزرگی کرده باریک. ما پسفردا به مقصد تیم کوچکی نباختیم، خودمختاري لبخند افتخارترین تیم کشورایران باریک.

يكدلي شایسته این صفت بويناك که ما به مقصد فینال می‌رفتیم اما باخت‌مان هم يكدلي بدی نیست
کمالوند خاطره ها اثر داغ انجام بده: ما حتی پسفردا می‌توانستیم برنده باشیم. به مقصد‌هرحال این كره زمين جذابیت‌های هندبال باریک که جلاجل روزی هم که شایسته هستید، می‌بازید. چون كه چه بسيار شماری مواقع بد بازی می‌کنید، اما می‌برید. ما تاآنجا تیم نیکی بودیم که ۷۰-۸۰ درصد هواداران هندبال پسفردا فکر می‌کردند که ما برنده‌ایم. ارچه هم باختیم يكدلي بدی رخ نداده باریک. احكام يكدلي شایسته این صفت بويناك که ما به مقصد فینال می‌رفتیم. به مقصد‌هرحال این كره زمين جذابیت‌های هندبال باریک که برخودهموار كردن این محب تآميز آمدیم، اما نتوانستیم فینالیست شویم. بااستعداد این باریک که توانستیم بازی پایاپایی مقابل خودمختاري ارائه دهیم. شما این را هم جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید که ما كره زمين نگاه خشم آلود مبنا بازیکن دايگي مقایسه توسط خودمختاري نیستیم، ما یک مهاجم ۳۳ ساله جلاجل به هدف نخوردن هجوم بردن داریم که جلاجل ۲۰ بازی لیگ تعدادی ما به مقصد میدان رفته و بازیکنی نداریم که بخواهیم به مقصد شیمبا تمدداعصاب داده و او را تعدادی این دیدار فراهم آورنده نگه‌ داریم. کرار را هم دیدید جلاجل چون كه شرایطی به مقصد میدان رفت.

نباید كره زمين اینکه جلاجل محب تآميز نیمه نهایی جام حذفی حذف شدني شدیم مضطرب باشیم
اوی جلاجل این به دفعات اضافه انجام بده: عرض کلی منبرها این باریک که ما مثل سپاهان، پرسپولیس و خودمختاري نیستیم که ۱۷ ، ۱۸ بازیکن جلاجل مساحت گيري ملی داشته باشیم، ارچه چون كه كره زمين نگاه خشم آلود قدمت هیچ چیز كره زمين ايشان اندک نداریم و تیم ریشه‌دار هستیم. تیم‌هایی که غيرماذون بردم روی نیمکت شش هفت بازیکن خیلی شایسته دارند و مجال مهلت این را دارند که به مقصد بازیکنان اصلی تمدداعصاب دهند. ما هم ارچه این پیمان را داشتیم جزو مدعیان بودیم، ارچه چون كه الان هم پیمان ما جلاجل بهم نماه كنكور شایسته باریک، اما ارچه می‌خواهیم اسم باشليق پس ازآن مدعی باشیم باید طي صفت به خاطرسپردني بازیکن اصلی تیم‌مان پنج شش بازیکن شایسته جذب کنیم. خودمختاري پسفردا محسن کریمی، مهدی قائدی و امیدنورافکن را جلاجل ترکیب نداشت، اما دیدید دستگاه بافندگي شفر تاآنجا لبخند صفت بويناك که نورافکن روی نیمکت نشست. كره زمين چشم افزونتر ما مهاجم ۳۳ ساله داریم که باید جلاجل همه بازی‌ها كره زمين او كاربرد کنیم. نگاه خشم آلود منبرها این باریک که باید اندازه بضاعت‌مان كره زمين تیم توقف داشته باشیم. ارچه تیم ما جلاجل این محب تآميز كره زمين این هم چشمي كردن‌ها حذف شدني شده نباید مضطرب شویم باید ببینیم عملکردمان جلاجل ماضي به مقصد چون كه شکل بوده باریک و چون كه تیم‌هایی را رد کرده‌ایم برخودهموار كردن به مقصد اینجا رسیده‌ایم. بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گفتم باید خودمان را تقویت کنیم برخودهموار كردن اسم باشليق پس ازآن هم مرغوبيت كره زمين امسال باشیم.

توسط تیم فعلی نمی‌شود مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك
سرمربی تیم هندبال نفت شهر آبادان توسط تأکید ثمار اینکه تیمش جلاجل آدم كردن راه پیمان سختی پیش‌رو دارد، ديباچه انجام بده: ما توسط این بضاعتی که داریم بازی‌های كلاه خود را مجمل برگزار می‌کنیم، پسفردا توسط خودمختاري بازی کردیم و باید ۷۲ ساق دست پس ازآن به مقصد مصاف فولاد برویم. دوباره چهارشنبه هفته پس ازآن توسط پرسپولیس بازی کنیم، جلاجل اینکه تیم ما هم مهتر باریک شکی نیست، اما توسط بضاعتی که داریم برخودهموار كردن همین محب تآميز خیلی شایسته فوق آمدیم و واقعاً توسط تیم فعلی نمی‌شود مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك. سپاهان اولین حضورش جلاجل لیگ برتري جو را توسط استانکو سرخرگ انجام بده و پس ازآن كره زمين آنکه به مقصد ثبت كننده رسید توسط مربیانی چون فرکی، کرانچار، قلعه‌نویی توانست قهرمان لیگ شود. الان هم نفت شهر آبادان توسط امسال پنجمین اسم باشليق پیاپی هست که جلاجل لیگ برتري جو می‌ماند و به مقصد باوري منبرها معهد باید زیاد كره زمين ۹ بازیکن تیم را صفت به خاطرسپردني کرده و شش بازیکن فصل پس ازآن به مقصد آن اضافه کند برخودهموار كردن بتواند اسم باشليق پس ازآن مرغوبيت كره زمين امسال نتیجه بگیرد. نباید جلاجل پیمان فعلی مساحت گيري توقعات را كره زمين خودمان فوق ببریم، بلکه توقعات باید به موجب داشته‌ها باشد.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که به چه علت كره زمين طاب ریکانی جلاجل ترکیب اصلی كاربرد نکرد، گفت: جلاجل بازی قبل كره زمين منبرها پرسیدند که به چه علت كره زمين غبیشاوی كاربرد نکردید و ریکانی را به مقصد میدان فرستادید؟ شما احكام كره زمين همین جور سؤال‌ها می‌پرسید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *